Diplomovaná dentální hygienistka

Kód a název oboru vzdělání: 53-41-N/3. Diplomovaná dentální hygienistka

Název vzdělávacího programu: Diplomovaná dentální hygienistka

Učební plán

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 3, získala akreditaci k otevření nového, technicky zaměřeného oboru, který ve školním roce 2019/2020 rozšíří nabídku tříletých oborů vzdělání zakončených absolutoriem na vyšší odborné škole zdravotnické.

Hlavním záměrem nabídky tohoto oboru na jediné vyšší odborné škole v Jihočeském kraji je pokrýt a uspokojit poptávku široké veřejnosti v oblasti poskytování preventivní a léčebné dentální péče a snaha pomoci zubním lékařům v oblasti základní prevence, správné hygieny a péče o zdravý chrup naší populace. Dalším cílem je vytvořit rovnoměrně hustou síť pracovišť dentální hygieny tak, aby byl v budoucnu vytvořen poměr jednoho pracoviště dentální hygieny na dva až tři stomatology v jihočeském regionu. Optimálním předpokladem je vzdělávat 15-20 studentů v denní nebo kombinované formě studia s cílem co nejdříve nasytit trh a rovnoměrně pokrýt většinu zubních ordinací v kraji.

Odborná učebna pro dentální hygienu je velmi dobře vybavena z hlediska odborně technického. Zázemí je vybaveno zařízením, pomůckami a materiálem, které věrně simulují prostředí stomatologických ordinací a ordinací dentální hygieny, kde budou studenti konat v rámci tříletého odborného studia odbornou praxi. Učebna je vybavena pěti kompletně vybavenými křesly včetně odborného a technického zázemí (počítačová technologie a rentgen). Studentům dentální hygieny jsou k dispozici také nejnovější odborné a vyučovací pomůcky pro výuku ošetřovatelství, anatomie, výuky první pomoci apod.

Praxi budou zajišťovat stomatologické ordinace a ordinace dentální hygieny v celém regionu, se kterými již tradičně škola velmi dobře spolupracuje na základě smluvních vztahů. Z hlediska personálního obsazení byl vytvořen tým pěti odborně erudovaných a zkušených stomatologů ve spolupráci s týmem zkušených dentálních hygienistek a odborných učitelů školy. Všechny profese se aktivně účastní vzdělávacích celostátních i mezinárodních kongresů, konferencí a seminářů v rámci dalšího profesního a celoživotního vzdělávání.

Obor Diplomovaná dentální hygienistka je moderní a atraktivní obor, u kterého se očekává vysoká míra uplatnění absolventů na trhu práce v těsné spolupráci s ordinacemi zubních lékařů v celé České republice. Proto vyvstává nutnost co nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího vzdělávání těchto profesně zdatných diplomovaných specialistek ve vyšších odborných školách a jejich rychlého zapojení do pracovního procesu.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Pro vzdělávání ve vzdělávacím programu Diplomovaná dentální hygienistka jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., a novelizací nařízení vlády č.367/2012 Sb.:

  • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona;
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami;
  • prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí;
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
  • prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity;
  • závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Při posuzování zdravotního stavu je třeba postupovat individuálně, posudkové rozhodnutí by měl učinit příslušný lékař.