Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a jednotná kritéria takto:

Obor vzdělání Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Prachatice
(výuka probíhá na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice)
14
Praktická sestra
(53-41-M/03)
čtyřleté studium
denní forma vzdělávání
detašované pracoviště Strakonice
(výuka probíhá na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice)
6

Přihlášení

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na přihlášku je potřeba nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být formulace: „Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru …

U oboru praktická sestra je potřeba uvést, o jaké pracoviště ke vzdělávání má uchazeč zájem – detašované pracoviště Prachatice nebo detašované pracoviště Strakonice. 

Uchazeč odevzdá řediteli SZŠ a VOŠZ České Budějovice přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do 14. května 2019.

Vzor vyplněné přihlášky

Kritéria přijímacího řízení

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Celkový počet bodů: max. 60 bodů
 • Přijímáno bude prvních 14 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí počet bodů za 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Další informace »

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů).
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Celkový počet bodů: max. 60 bodů
 • Přijímáno bude prvních 6 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí počet bodů za 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Další informace »

Cizinci

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Legislativa

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v pátek 17. května 2019 v úředních hodinách (8:00–10:00, 13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy SZŠ a VOŠZ, České Budějovice, Husova 3 – 1. patro, místnost 104.

Přijímací řízení upravuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 

V Českých Buějovicích dne 6. května 2019

PhDr. Karel Štix, v. r.
ředitel školy