Maturitní zkoušky – zkušební období 2020

Přihlášování žáků

 • Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 2. prosince 2019 (včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky).
 • Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
 • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

Společná část maturitní zkoušky

  Povinné zkoušky  Nepovinné zkoušky
 1. český jazyk a literatura  cizí jazyk
 2. matematika nebo cizí jazyk – anglický, německý  matematika

Žák ve společné části musí povinně složit 2 zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • matematika nebo cizí jazyk

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika).

Termíny konání didaktických testů a písemných prací

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020 (č. j.: MSMT-29408/2019-1).

Termíny konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

 • 18. 5. 2020–29. 5. 2020

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části

Termín pro odevzdání seznamu literatárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka – 31. 3. 2020.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tematické okruhy pro 3. část pracovních listů

Profilová část maturitní zkoušky

Termíny konání ústních zkoušek profilové části maturitních zkoušek

 • 18. 5. 2020–29. 5. 2020

Předměty pro profilovou část maturitní zkoušky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje dne 12. 9. 2016 nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

Zdravotnický asistent

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

Laboratorní asistent

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

Asistent zubního technika

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* – ústní zkouška
 • Matematika+* – ústní zkouška
 • Německý jazyk* – ústní zkouška
 • Občanská nauka – ústní zkouška
 • Somatologie – ústní zkouška
 • Psychologie a péče o klienta – ústní zkouška
  * pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Zdravotnické lyceum

Povinné zkoušky

 • Biologie – ústní zkouška
 • Zpracování projektu – maturitní práce a její obhajoba

Volitelná zkouška

Nepovinné zkoušky

Žák v profilové části musí povinně složit 3 zkoušky, musí být vybrány zkoušky označené jako povinné. U oboru zdravotnické lyceum si třetí zkoušku vybírá z nabízených předmětů pro volitelnou zkoušku. Nelze vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné části maturitní zkoušky.

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky z nabízených předmětů. Opět platí, že si žák již nemůže vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné nebo povinné profilové části.

Škola není povinna organizovat přípravné semináře z vybraných předmětů pro profilovou zkoušku.

V termínech pro profilové zkoušky se konají i zkoušky ústní společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka bývá od ledna zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

Dokumenty