MA3 – Planimetrie

Autor: Mgr. Jana Uhlíková (1–7, 11, 13), Mgr. Martin Mach (8–10, 12, 14–20)

Kontakt: uhlikova@szscb.cz, mach@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Přímky a úhly
02 – Trojúhelník
03 – Shodnost trojúhelníků
04 – Podobnost trojúhelníků
05 – Pythagorova věta, Eukleidovy věty
06 – Shodnost a podobnost trojúhelníků – příklady
07 – Pythagorova věta, Eukleidovy věty – příklady
08 – Mnohoúhelníky
09 – Čtyřúhelníky
10 – Obsah a obvod čtyřúhelníků – pracovní list
11 – Obvody a obsahy čtyřúhelníků a mnohoúhelníků – příklady
12 – Kruh, kružnice a jejich části – pracovní list
13 – Obvody a obsahy kruhu a kružnice – příklady
14 – Vzájemná poloha přímek a kružnic
15 – Shodná zobrazení v rovině – osová a středová souměrnost
16 – Shodná zobrazení v rovině – posunutí a otočení
17 – Stejnolehlost
18 – Množiny bodů dané vlastnosti
19 – Středový a obvodový úhel
20 – Konstrukční úlohy – trojúhelník – pracovní list