MA4 – Analytická geometrie

Autor: RNDr. Helena Jandová

Kontakt: jandova@szscb.cz

Seznam anotací

01 – Souřadnice – souřadnice v rovině, vzdálenost bodů, střed úsečky
02 – Vektory I. – základní pojmy, souřadnice vektoru v rovině
03 – Vektory II. – sčítání vektorů, násobení vektoru číslem
04 – Vektory III. – Velikost vektoru, skalární součin vektorů
05 – Vektory IV. – Skalární součin vektorů a jeho vlastnosti
06 – Vektory V. – Úhel vektorů, jeho výpočet pomocí skalárního součinu, využití skalárního součinu
07 – Vektory VI. – Vektorový součin, jeho význam a vlastnosti
08 – Parametrické vyjádření přímky v rovině I. – rovnice přímky, polopřímky, úsečky
09 – Parametrické vyjádření přímky v rovině II. – vzájemná poloha přímek
10 – Obecná rovnice přímky – v rovině
11 – Polohové úlohy v rovině
12 – Metrické úlohy v rovině
13 – Směrnicový tvar rovnice přímky, směrový úhel
14 – Přímka určená bodem a směrnicí, směrový vektor a směrnice přímky; úsekový tvar rovnice přímky
15 – Kuželosečky – kružnice
16 – Kuželosečky – kružnice a přímka
17 – Kuželosečky – elipsa
18 – Kuželosečky – elipsa a přímka
19 – Kuželosečky – Parabola a hyperbola
20 – Opakování – analytická geometrie