Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice

logo-rop

Projekt „Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice“  je spolufinancován Evropskou unií.

CZ.1.14/2.4.00/19.02570

Projekt řeší problematiku zastaralého vybavení laboratoří a odborných učeben školy nezbytných pro praktickou i teoretickou výuku odborného vzdělávání ve škole.

Vybavení moderními technologiemi oborů odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ České Budějovice v souladu s požadavky ŠVP zahrnuje všechny obory odborného vzdělávání jak na SZŠ tak i na VOŠ.

Cíle projektu jsou:

 • modernizace a zvýšení efektivity odborné výuky
 • pořízení vybavení školského zařízení vedoucí ke zkvalitnění a vyšší efektivitě výuky související s rozvojem technologií a s požadavky znalostní společnosti, aby umožnila žákům, studentům a pedagogům pracovat s moderními přístroji a technologiemi
 • rozvoj informační společnosti

Stav po realizaci:

 • vybavení novými moderními technologiemi stávajících laboratoří (4) oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik – celkem 44 ks zařízení
 • vybudování nové odborné učebny (1) (ve stávajících prostorách učebny umístění 13 zubotechnických stolů s rozvody a soubor 13 židlí) včetně vybavení multimediální technikou (1 interaktivní tabule s PC)
 • vybavení novými moderními technologiemi stávajících laboratoří (3) oboru Laboratorní asistent – počet zařízení 8 ks
 • vybavení novými moderními zařízeními stávajících odborných učeben (4) pro praktickou výuku oboru Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra – počet zařízení 22 ks + 1 ks interaktivní tabule s přísl.+PC
 • vybavení novými moderními technologiemi a přístroji stávajících odborných učeben (2) pro praktickou výuku oboru Masér sportovní a rekondiční – počet zařízení 5 ks + 1 ks interaktivní tabule s přísl.+PC

Nová učebna a nové přístroje oboru AZT a DZT

Innovation and modernization of vocational education at Secondary Medical School and Higher Medical School České Budějovice (2012-2013)

CZ.1.14/2.4.00/19.02570

The project addresses the issue of outdated laboratory equipment and specialized vocational classrooms equipment for necessary school´s practical and theoretical vocational teaching.

Modern technologies equipment within vocational education at Secondary Medical School and Higher Medical School České Budějovice is in accordance with the requirements of ŠVP (School Educational
Programmes) and includes all courses taught both at Secondary Medical School and Higher Medical School České Budějovice.

The objectives of the project are:

 • modernizing and increasing the efficiency of vocational education
 • purchasing of school equipment to improve the quality and efficiency of education related to the development of technologies and the society knowledge requirements to enable pupils, students and teachers to work with modern devices and technologies
 • development of the information society

State after implementation:

 • installation of new modern technologies within existing laboratories (4) for Dental Technician Assistant and Certified Dental Technician courses – a total of 44 pieces of equipment
 • construction of a new vocational classroom (1) in existing premises, location of 13 dental-technical tables and chairs (13), including multimedia technology equipment (1 interactive whiteboard with a computer)
 • installation of new modern technologies within existing laboratories (3) for Laboratory Assistant course – a total of 8 pieces of equipment
 • installation of new modern equipment and technologies within existing specialized vocational classrooms (4) for Medical Assistant and Certified General Nurse courses – a total of 22 pieces of equipment + 1 interactive whiteboard icluding accessories with a computer
 • installation of new modern equipment and technologies within existing specialized vocational classrooms (2) for Massage Therapist course – a total of 5 pieces of equipment + 1 interactive whiteboard icluding accessories + a computer