Integrace žáků se zrakovým handicapem do oboru Masér sportovní a rekondiční

loga

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/02.0028

Projekt reaguje na aktuální potřeby zrakově handicapovaných žáků, které se snaží inkluzivně vzdělávat a integrovat je do běžných tříd.

Projekt zvýší konkurenceschopnost zrakově handicapovaných žáků a umožní tak jejich uplatnění na trhu práce, a to v oboru Masér sportovní a rekondiční. Cesta, jak poskytnout handicapovaným profesionální přístup a kvalitní zázemí i techniku, se váže na nutnost proškolit pedagogy pro práci s těmito žáky a zároveň vybavit školu potřebnou technikou (tyflotechnikou, speciálními výukovými materiály a pomůckami).

Projekt je určen pro děti a žáky do 18 let se zrakovým handicapem a zároveň pro pedagogy, kteří se potřebují proškolit pro práci s handicapovanými.

Cílem je dosáhnout úspěšné integrace handicapovaných do běžné třídy a poskytnout jim profesionální přístup pedagogů i kompletní zázemí. Aktivity budou realizovány za pomoci partnera projektu a odborné stáže na škole, která již má mnohaleté zkušenosti s výukou zrakově handicapovaných žáků v oboru Masér.

Postup realizace projektu

Období 1.9. 2013–28.2.2014

Projekt byl zahájen 1. 9. 2013

V oboru Masér sportovní a rekondiční se vzdělávají 2 žáci se zrakovým handicapem.

Probíhá tvorba výukových materiálů v závislosti na potřebách zrakově handicapovaných žáků z předmětů: biologie, somatologie a kineziologie, informační a komunikační technologie, klinická propedeutika pro maséry, výchova ke zdraví, první pomoc, regenerace a rekondice, masáže. Vyučující jednotlivých předmětů vytvářejí a nebo upravují stávající výukové materiály. Vycházejí z doporučení Speciálně pedagogického centra v Českých Budějovicích, se kterým velice úzce spolupracují všichni, kteří se podílejí na vzdělávání handicapovaných žáků. Spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni.

První týden nového školního roku se uskutečnil adaptační kurz žáků prvního ročníku. Kurz proběhl ve Veveří u Nových Hradů a účastnili se ho oba handicapovaní žáci.

25 vyučujících školy je zapojeno do vzdělávacího programu, jehož cílem je zvýšit jejich kompetence při vzdělávání žáků se zrakovým handicapem. Partnery projektu pro vzdělávání pedagogů jsou Tyflokabinet České Budějovice a  Speciálně pedagogického centrum v Českých Budějovicích. Pedagogové byli zatím seznámeni s problematikou integrace žáků s handicapem, s jednotlivými typy zrakových postižení, s formami spolupráce s rodinou a speciálně pedagogickým centrem a s prací s výukovým materiálem a učebními pomůckami. Obsahem dalšího vzdělávání bude seznámení se s kompenzačními pomůckami a jejich obsluhou.

V únoru se 4 vyučující odborných předmětů zúčastnili zahraniční stáže na Střední zdravotnické škole Štefana Kluberta v Levoči ve Slovenské republice. Tato škola je zároveň naší partnerskou školou a má již dlouholetou zkušenost při vzdělávání žáků se zrakovým handicapem. Seznámili se zde především s praktickou výukou, s přístupem k žákům se zrakovým handicapem a získali zkušenosti potřebné pro tvorbu vzdělávacího programu.

Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem a za podpory OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích se podařilo zajistit, že žáci a jejich vyučující mají možnost využívat pomoci pedagogického asistenta.

Je zajištěna i spolupráce s rodinami obou žáků.

V rámci probíhajícího projektu byla zakoupena speciální tyflotechnika pro účely zabezpečení, co možná nejkvalitnější výuky zrakově handicapovaných žáků a zlepšení jejich přístupu k informacím, materiálům i k vlastnímu vzdělávání. Jedná se o česky mluvící kalkulačku, dymokleště pro zajištění popisků v braillském písmu, dále speciální sklopné lavice, anatomické modely částí lidského těla a tkání. V následujícím období bude pořízen notebook se speciálním hlasovým softwarem (hlasový zvětšovač a odečítač), tablet, tepelná tiskárna pro tisk reliéfních obrázků a výukových materiálů, tiskárna braillského písma, multifunkční tiskárna a skládací kamerová lupa. Veškerá technika poslouží ke zkvalitnění výuky zrakově handicapovaných žáků a k snadnějšímu průběhu jejich integrace.

Období 1.3. 2014–31.8.2014

V oboru Masér sportovní a rekondiční v uplynulém období ukončil vzdělávání 1 žák se zrakovým handicapem. Jedna žákyně se zrakovým handicapem ve vzdělávání pokračuje.

Důvodem ukončení studia žáka byla vysoká míra absence v předmětech a nezájem o vzdělávání.

Za uplynulé období byly i nadále vytvářeny výukové materiály v závislosti na potřebách zrakově handicapovaných žáků. V červenci 2014 byla ukončena tvorba výukových materiálů z předmětů: biologie, somatologie a kineziologie, informační a komunikační technologie a výchova ke zdraví, kde již bylo dosaženo potřebného počtu materiálů. Navíc byly podpořeny nové dva předměty: matematika a fyzikální rekondice. I nadále je materiál vytvářen v předmětech: masáže, rekondice a regenerace, první pomoc a klinická propedeutika pro maséry. Vyučující jednotlivých předmětů vytvářejí anebo upravují stávající výukové materiály. Vycházejí z doporučení Speciálně pedagogického centra v Českých Budějovicích. Doposud bylo vytvořeno celkem přes 3000 stran výukového materiálu (prezentací, textů, pracovních listů, testů).

25 vyučujících školy bylo za uplynulé období proškoleno v oblasti problematiky žáka se zrakovým handicapem. Pedagogové si tak zvýšili své kompetence při vzdělávání těchto žáků. Obsahem posledních vzdělávacích celků v uplynulém období bylo seznámení se s kompenzačními pomůckami, jejich obsluhou a tvorbou výukového materiálu. Partnery projektu pro vzdělávání byly  Tyflokabinet České Budějovice a Speciálně pedagogické centrum v Českých Budějovicích.

V květnu se žáci oboru Masér sportovní a rekondiční zúčastnili  teambuildingové aktivity, jejímž cílem bylo vcítit se do pocitu zrakově handicapovaného. Třídu navštívil Jan Bošek, trenér a hráč sportu nazývaného  Goalball. Žáci se seznámili s pravidly tohoto sportu, který smazává rozdíly mezi handicapovanými a těmi bez zdravotního znevýhodnění. Všichni žáci si sport na vlastní „kůži“ vyzkoušeli (viz fotografie níže).

Ze Střední zdravotnické školy Štefana Kluberta v Levoči ve Slovenské republice k nám v uplynulém období (28. července 2014) zavítali dva pedagogové Mgr. Andrea Zoričáková a Mgr. Mária Raková a byl s nimi konzultován postup v oblasti integrace a vedení žáků se specifickými potřebami a byly předávány získané zkušenosti v oblasti práce se zrakově handicapovanými žáky.

Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem a za podpory OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích se podařilo zajistit pro handicapovanou žákyni, a to pro školní rok 2014/15 přítomnost asistenta pedagoga. Spolupráce s rodinou handicapované žákyně i nadále pokračuje.

V rámci probíhajícího projektu již byla dodána speciální tyflotechnika pro účely zabezpečení co možná nejkvalitnější výuky zrakově handicapovaných žáků a zlepšení jejich přístupu k informacím, materiálům i k vlastnímu vzdělávání. Škola tak toho času disponuje s česky mluvící kalkulačkou, dymokleštěmi pro zajištění popisků v braillském písmu, speciální sklopnou lavicí, anatomickými modely částí lidského těla a tkání, dále též notebookem se speciálním hlasovým softwarem (hlasový zvětšovač a odečítač), konvertibilním notebookem, interaktivní tabulí s projektorem, grafickým tabletem k interaktivní tabuli, tepelnou tiskárnou pro tisk reliéfních obrázků a výukových materiálů, tiskárnou braillského písma, multifunkční tiskárnou se scannerem a skládací kamerovou lupou (vizualizérem). Veškerá technika slouží ke zkvalitnění výuky zrakově handicapovaných žáků a k snadnějšímu průběhu jejich integrace.

Období 1.9. 2014–30.11.2014

V oboru Masér sportovní a rekondiční i uplynulém období nadále pokračuje 1 žákyně se zrakovým handicapem.

Za uplynulé období byly i nadále vytvářeny digitalizované výukové materiály. Podporovány jsou předměty: matematika, fyzikální rekondice, rekondice a regenerace, klinická propedeutika pro maséry, masáže a první pomoc. Vyučující jednotlivých předmětů vytvářejí anebo upravují stávající výukové materiály. Doposud bylo vytvořeno celkem téměř 3500 stran výukového materiálu (prezentací, textů, pracovních listů, testů).

V minulém období bylo ukončeno vzdělávání pedagogů v oblastí školení na problematiku zrakového handicapu. Pedagogové již zvýšili své kompetence při vzdělávání těchto žáků. Partnery projektu pro vzdělávání byly Tyflokabinet České Budějovice a Speciálně pedagogické centrum v Českých Budějovicích.

I nadále je v souvislosti se spoluprací se Speciálně pedagogickým centrem a za podpory OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích zajištěná pro handicapovanou žákyni přítomnost asistenta pedagoga, byť došlo k personální změně asistenta. Spolupráce s rodinou handicapované žákyně i nadále pokračuje.

V rámci probíhajícího projektu byla již v minulém období dodána speciální tyflotechnika pro účely zabezpečení, co možná nejkvalitnější výuky zrakově handicapovaných žáků a zlepšení jejich přístupu k informacím, materiálům i k vlastnímu vzdělávání.

V rámci projektu aktuálně probíhá inovace Školského vzdělávacího programu v některých předmětech. Jedná se zejména o předměty praktické a odborné, kde vzdělávání vyžaduje specifický přístup k žákovi a úpravu obsahu vzdělávání s ohledem na možnosti žáka a jeho individualitu. Upravované plány se týkají předmětů: Masáže, Rekondice a regenerace, Klinická propedeutika, Fyzikální rekondice a některé další.

V posledním období (prosinec 2014) budou finalizovány inovované ŠVP, bude publikován projekt v Učitelských novinách a bude vytvořena závěrečná série digitalizovaných materiálů (dokumentů) v podporovaných předmětech.

Období 1.12. 2014–31.12.2014

Projekt byl zahájen 1. 9. 2013 a ukončen dne 31.12.2014.

V oboru Masér sportovní a rekondiční i v uplynulém období nadále pokračuje 1 žákyně se zrakovým handicapem.

Za uplynulé období byly i nadále vytvářeny digitalizované výukové materiály z podporovaných předmětů: matematika, fyzikální rekondice, rekondice a regenerace, klinická propedeutika pro maséry, masáže a první pomoc. Vyučující jednotlivých předmětů vytvářejí anebo upravují stávající výukové materiály.

Partnery projektu pro vzdělávání byly Tyflokabinet České Budějovice a Speciálně pedagogické centrum v Českých Budějovicích.

I nadále je v souvislosti se spoluprací se Speciálně pedagogickým centrem a za podpory OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích zajištěná pro handicapovanou žákyni přítomnost asistenta pedagoga.

Projekt byl publikován v Učitelských novinách, školním časopise i jihočeském deníku. Byly finalizovány výsledné výstupy v podobě digitalizovaných materiálů (dokumentů) v podporovaných předmětech.

Projekt byl ke dni 31.12.2014 úspěšně ukončen, když stanovených cílů bylo dosaženo.

  • Bylo realizováno celkem 6 workshopů. Čtyři odborní učitelé se zúčastnili odborné zahraniční stáže.
  • Byla dokončena inovace Školského vzdělávacího programu, tak aby reflektovala potřeby žáků s SVP s ohledem na zrakový handicap. Jedná se zejména o předměty praktické a odborné, kde vzdělávání vyžaduje specifický přístup k žákovi a úpravu obsahu vzdělávání s ohledem na možnosti žáka a jeho individualitu. Upravované plány se týkají předmětů: Masáže, Rekondice a regenerace, Klinická propedeutika, Fyzikální rekondice a některé další.
  • Za celý projekt bylo vytvořeno 3500 stran výukového materiálu (prezentací, textů, pracovních listů, testů).
  • Byl vytvořen program adaptačního kurzu.
  • Z projektu byla pořízena speciální tyflotechnika a ICT technika pro účely zabezpečení, co možná nejkvalitnější výuky zrakově handicapovaných žáků a zlepšení jejich přístupu k informacím, materiálům i k vlastnímu vzdělávání.

Škola je díky realizaci projektu nadále připravena na vzdělávání žáků se zrakovým handicapem. Pro tyto žáky je ve škole vytvořeno adekvátní prostředí, jak z hlediska podpory výukových materiálů, tak v oblasti tyflotechniky a speciální techniky, což společně s proškolením pedagogů hraje významnou roli pro úspěšné inkluzivní vzdělávání žáků se SVP. Výstupy projektu umožní i do budoucna přijímat žáky se zrakovým handicapem do oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční.