Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole

loga

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0041

Záměrem projektu, který je určen žákům školy (zejména 1. a 2. ročníků), je komplexní podpora výuky přírodovědných předmětů.

Projekt má svými aktivitami přispět ke zvýšení motivace žáků ve studiu přírodních věd a k zatraktivnění tohoto studia. Jeho realizace podpoří kvalitní implementaci školních vzdělávacích programů, zejména v oblasti klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů.

K hlavním projektovým výstupům bude patřit výukový program nového vyučovacího předmětu a další učební materiály, které budou v plné míře využívat kvalitnější materiálně-technické podmínky zajištěné realizací projektu.

V průběhu realizace projektu se žáci budou moci seznámit s vybranými vědeckými pracovišti, zejména formou exkurzí a přednášek.

Délka projektu je plánována na 25 měsíců.

Klíčové aktivity budou zajišťovat pracovníci školy a v menší míře i externí odborníci.

Postup realizace projektu

1. monitorovací období (10. 7. 2012–9. 10. 2012)

 • Byla zahájena tvorba výukových materiálů (fyzika, biologie, chemie a hematologie)
 • 2. 10. 2012 se žáci tříd ZLY 3 a ZLY 4 zúčastnili biologické exkurze v obci Lipno nad Vltavou: Stezka korunami stromů. Cílem exkurze bylo zvýšení motivace žáků školy ke studiu přírodních věd a zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů na škole. Vzhledem k tomu, že tématem hodin biologie je ve třetím ročníku oboru zdravotnické lyceum botanika, posloužila nám tato exkurze k názorné praktické demonstraci mnoha druhů dřevin, jejich plodů i listů. Ve čtvrtém ročníku u stejného oboru tvoří nedílnou součást výuky biologie ekologie. Žákům byla na exkurzi demonstrována správná skladba lesního ekosystému středoevropského typu, jeho funkce a možnosti ochrany. Všichni žáci ocenili interaktivní didaktické prvky, jež obohatily výklad.

2. monitorovací období (10. 10. 2012–9. 1. 2013)

 • Byla dokončena přestavba učebny fyziky
 • Pokračovala tvorba výukových materiálů (fyzika, biologie, chemie a hematologie)
 • Proběhly exkurze a přednášky
  • 2. 11. 2012 proběhla exkurze třídy LAA 3 na Den otevřených dveří Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR . Žáci vyslechli přednášku Máme rádi klíšťata, o studiu klíšťat a jimi přenášených patogenů (klíšťová encefalitida a lymská borelióza), V laboratoři elektronové mikroskopie pak proběhl program Neviditelný svět kolem nás, kde se žáci seznámili s principem a stavbou elektronových mikroskopů (skenovacího a transmisního) a možností využití elektronové mikroskopie v biologickém výzkumu. Vzhledem k tomu, že v předmětu Vybrané laboratorní metody žáci probírají principy různých laboratorních metod a v předmětu Cvičení z hematologie a krevní transfúze pracují s mikroskopem, přispěla tato exkurze k rozvoji jejich znalostí i v této oblasti, což žáci velmi ocenili. Mimo jiné je také seznámila s tím, v jakých oblastech je možné elektronový mikroskop použít a kde by mohli po skončení studia pracovat.
  • 8. 11. 2012 vyslechli žáci ZDA 1.A, ZDA 2.B, AZT 2. a ZLY 1. přednášku RNDr. Milana Durchana, CSc. K čemu je dobrá fyzika. Přednášející objasnil fyzikální základ několika jevů z oblastí architektury, medicíny, i z běžného každodenního života. Žáci měli možnost o daných jevech diskutovat. Také hráli s přednášejícím „hru“, ve které zkoušeli vymýšlet obory lidské činnosti, kde nejsou fyzikální znalosti potřebné. Přednášející pak dokazoval, zda mají, či nemají pravdu. Na závěr se všichni shodli, že existuje jen velmi omezený počet oborů, ve kterých je fyzika nepotřebná.
  • 14. 12. 2012 proběhla v naší škole přednáška Mgr. Tomáše Smrže z ekologické organizace Cassiopeia s názvem Změny klimatu – co to znamená? Žáci ZDA 1. A se v ní nejprve naučili rozlišovat a správně používat pojmy globální oteplování, resp. změny klimatu. Následovala řízená diskuse, ve které dvě strany (příznivci a odpůrci teorie globálního oteplování) pracovali s připravenými argumenty. Třetí strana – veřejnost – hodnotila a zaujímala postoje. Společně pak uvažovali o tom, čím je veřejné mínění ovlivňováno. Na závěr bylo žákům s pomocí prezentace ukázáno, že popírání změn klimatu nemá smysl. Otázka zní: Jaké jsou příčiny? Může za to člověk? Žáci ocenili nápadité výukové metody, jež obohatily výklad této obtížné problematiky, i odbornou úroveň přednášejícího.

3. monitorovací období (10. 1. 2013–9. 4. 2013)

 • Pokračovala tvorba výukových materiálů (fyzika, biologie, chemie a hematologie
 • Bylo dokončeno výběrové řízení na nákup IT
 • Proběhly přednášky a exkurze
  • 31. 1. 2013 proběhla přednáška ing. Boudala: Princip a práce s přístrojem na stanovení krevního obrazu Coulter Beckman. Zúčastnili se jí žáci 1. a 3. ročníku oboru Laboratorní asistent. Lektor nejprve seznámil studenty s buňkami krve – leukocyty, erytrocyty a trombocyty a s principem jejich stanovení. Naznačil i jejich morfologii tak, že to bylo pochopitelné i žákům 1. ročníku, kteří ještě neměli možnost se s hematologií seznámit. V druhé části přednášky pohovořil o možnostech využití přístroje Coulter pro stanovení krevního obrazu v hematologických i jiných laboratořích a o nutnosti jejich stanovení automatickým analyzátorem. Protože se počet vyšetření neustále zvyšuje, není již možné používat klasickou mikroskopickou metodu. Přednáška měla velký význam zejména pro žáky 3. ročníku, kteří jsou s oborem již obeznámeni, ale i žáci 1. ročníku byli uvedeni do problematiky zábavnou a nenásilnou formou, což velmi ocenili.
  • 4. 3. 2013 se žákyně ZLY 1 zúčastnily odborné exkurze v Hvězdárně a planetáriu České Budějovice. V její první části navštívily sál planetária, kde mohly sledovat simulaci noční oblohy tak, jak by byla viditelná právě v době exkurze za příznivých přírodních podmínek. Průvodkyně je názorně a poutavě seznámila nejen se známými a méně známými souhvězdími, ale i s dalšími objekty noční oblohy, jako jsou galaxie, planety, planetky a měsíce. Druhá část exkurze začala krátkou prezentací novinek z astronomie. Žákyně se například dověděly, kdy a zda bude nožné v letošním roce pozorovat komety, které se blíží ke Slunci. Program pokračoval dvěma filmy (o Sluneční soustavě a o gravitaci). V prvním naše žákyně viděly a slyšely řadu nejnovějších informací o Slunci a jednotlivých planetách, nejvýznamnějších planetkách, tělesech Kuiperova pásu a kometách a také o vývoji Sluneční soustavy. Druhý, nazvaný Kam sahá gravitační pole Slunce, pojednával o gravitaci jako o univerzální síle. Gravitační zákon zde byl vysvětlen díky názorným animacím na konkrétních příkladech tak, jak to ve škole není možno předvést. Exkurze tak přispěla ke zvýšení zájmu žáků naší školy o přírodovědné vzdělávání.
  • 5. 3. 2013 se žáci 4. ročníku zdravotnického lycea zúčastnili přednášky Mgr. Zdeňka Vaněčka (pracovníka PřF JU a Akademie věd ČR) Od kdy je člověk člověkem. V úvodní části programu se žáci seznámili s evoluční teorií, jejím zakladatelem Ch. Darwinem a s pojmy hominizace a sapientace. Sapientace neboli zmoudření je základním znakem rodu Homo. Mohou se však učit i jiní živočichové? Do jakého věku? Kdy se začala v evoluci objevovat schopnost naučit se něčemu novému? Na tyto a podobné otázky se snažili žáci společně s lektorem najít odpovědi. Druhá část programu byla vedena formou prezentace, během níž lektor představil žákům nově objevené druhy rodu Homo (např. Homo florensis, Homo antecessor aj.). Zaměřil se především na základní znaky na kostře, podle kterých lze odhadnout pravděpodobný způsob života těchto pravěkých lidí. Na závěr si žáci mohli prohlédnout pazourek, který byl v pravěku nezbytným nástrojem umožňujícím přežití. Lektor žákům rovněž ukázal a doporučil několik knižních publikací zabývajících se touto velmi zajímavou tématikou.
  • 20. 3. 2013 se žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnili přednášky Mgr. Matouše Šimka (pracovníka Českého nadačního fondu pro vydru, Třeboň) s názvem Vodě na stopě. Lektor nejprve představil žákům vodu v globálních i lokálních souvislostech, čímž se dozvěděli řadu informací, které se týkaly nejenom biologie, ale i chemie, fyziky a zeměpisu. Poté přednášející požádal žáky o předvedení některých ze základních vlastností vody formou scének. Tři trojice znázornily ostatním spolužákům prostorovou strukturu molekul vody a jejich vzájemné přitahování v závislosti na teplotě. Cílem bylo, aby všichni pochopili, že voda má největší hustotu při teplotě + 4 °C. To je nesmírně důležité pro přežití vodních organismů v zimě. Led má totiž menší hustotu než studená voda v kapalném stavu, takže se tvoří nikoliv ode dna, ale na hladině. Led nahoře izoluje vodu od větru a vlnobití, které by ji promíchávalo. Z tohoto důvodu se u dna se drží čtyřstupňová voda a nedostává se tam chladnější. Proto řeky, tůně a rybníky nepromrznou celé. Je v nich ovšem nouze o kyslík. Organismy musí tedy žít pod ledem úsporně a udržovat pomalý metabolismus (takový zimní polospánek). Podobným způsobem byly žákům demonstrovány problémy s povodněmi i suchy a jejich souvislost s narovnáváním řek, poklesy hladiny spodních vod, revitalizace vodních rezervoárů, pojmy vsakování a výpar, hospodaření s vodou uvnitř stromu apod. Na závěr lektor žákům promítnul krátkou prezentaci zaměřenou na přírodní zajímavosti a chráněné druhy organizmů žijící v okolí vod.

4. monitorovací období (10. 4. 2013–9. 7. 2013)

 • Pokračovala tvorba výukových materiálů (fyzika, biologie, chemie a hematologie)
 • Proběhlo 1. kolo výběrového řízení na nákup pomůcek
 • Proběhly přednášky a exkurze
  • 10. 4. 2013 navštívila třída ZLY 4. pivovar Budvar. Žáci byli nejprve seznámeni s historií pivovaru, druhy piv, které se ve zdejším pivovaru vaří a viděli na mapu míst, kam se pivo značky Budweiser vyváží. Následovala prohlídka areálu. První zastávka byla u artézských studní, kde se dozvěděli, že pivovar má vlastní zdroj pitné vody pro vaření piva. Dalším místem byla varna piva, kde si studenti připomněli, z čeho se vlastně pivo vaří. Následovala zastávka v místnosti s cylindrokónickými tanky, ve kterých pivo kvasí a následně je přečerpáno do ležáckých sklepů, kde je uskladněno podle druhu různě dlouhou dobu. Na závěr čekala žáky stáčírna lahví, tam se lahve myjí, plní pivem, uzavírají, etiketují a dávají do beden. Novinkou letošního roku je plnění piva do plechovek. Studenti měli po celou dobu možnost klást otázky a paní průvodkyně jim na ně ochotně odpovídala.
  • 22. 4. 2013 navštívila třída LAA 3. Fakultní nemocnici v Motole, oddělení klinické hematologie. Toto oddělení patří k nejlépe vybaveným hematologickým pracovištím v rámci republiky. Provádí vyšetření pro dětské hematoonkologické oddělení, které zajišťuje i transplantace kostní dřeně u dětských pacientů. Žáci se seznámili s rutinním i specializovaným provozem hematologického oddělení. Byl jim přiblížen provoz hematologických analyzátorů a jejich principy, ale i nutnost kvalifikované a velice pečlivé manuální práce. Viděli nejnovější analyzátor pro vyšetření diferenciálu krve a počítačové zpracování těchto diferenciálů.
   Žáci navštívili také Ústav lékařské chemie a biochemie 2. LF UK. I zde viděli nejmodernější techniku a provoz laboratoře. Zároveň je vedoucí laborantka Mgr. Bunešová seznámila s historií a současností nemocnice Motol, její místem v systému vzdělávání laborantů na 2.LF UK a perspektivou laboratorních oborů.
  • 3. 5. 2013 navštívily třídy ZLY 2. a AZT 2. Vodní elektrárnu královského města Písek. Městská elektrárna v Písku je nejstarší fungující vodní elektrárnou v Čechách. Byla zřízena po úspěšné demonstraci osvětlení centra města Františkem Křižíkem 23. června 1887. Písek se tak stal prvním městem v Čechách se stálým veřejným elektrickým osvětlením. Elektrárna byla uvedena do provozu 31. srpna 1888 v prostorách tehdejšího Podskalského mlýna. Patří do seznamu kulturních památek. Pracují v ní dvě Francisovy turbíny.
   Žáci se nejprve seznámili s historií elektrárny, dozvěděli se mnoho zajímavých informací mimo jiné o Františku Křižíkovi a prohlédli si jeho sochu. Poté jim průvodce názorně vysvětlil princip vodní elektrárny. V další části exkurze měli žáci možnost vidět činnost elektrárny přímo za provozu, což není obvyklé.
   Po návštěvě elektrárny následovala prohlídka města s průvodcem, kterou však narušilo velmi nepříznivé počasí.
  • 30. 5. 2013 navštívila třída ZLY 3. plzeňskou Techmanii. V první části exkurze byli žáci rozděleni do 10 skupinek a jednotlivé skupinky plnily úkoly z optiky v rámci programu „Posviťme si na to pro pokročilé“. Po vyhodnocení měli žáci čas na prohlídku a především vyzkoušení exponátů ostatních fyzikálních oborů. Během této doby sledovala většina z nich i předvedení parního stroje Marx.
   V třetí části exkurze se žáci shromáždili v prostoru okolo obrovského Van de Graafova generátoru a zhlédli show s tímto přístrojem. Někteří dokonce našli dostatek odvahy k aktivní účasti na experimentech.
   Na závěr zhlédli show s polymery zakončenou mohutným výbuchem kapalného dusíku v plastové láhvi.
   Žáci velmi ocenili možnost seznámit se s funkcí mnohých pomůcek a zařízení, která není možné předvádět ve škole.
  • 7. 6. a 12. 6. 2013 navštívili žáci ZLY 3., AZT 2., ZDA 2. B a MSR 2. informační centrum Jaderné elektrárny Temelín. V první části exkurze průvodkyně žáky seznámila s historií a výstavbou elektrárny a poté s principem a technologií výroby elektrické energie. Následoval názorný 3D film, ve kterém žáci mimo jiné viděli i model jaderné reakce a jen stěží se „vyhnuli“ rychle letícím neutronům. Potom byli žáci vyzváni k prohlídce mlžné komory, která zobrazuje stopy částic běžně se pohybujících „mezi námi“.
   V druhé části exkurze si žáci už samostatně prohlédli expozice o historii jaderné fyziky, vyzkoušeli si činnost několika elektrických zařízení a své znalosti z této oblasti fyziky ověřili v interaktivních testech.
  • 11. 6. 2013 navštívila třída ZLY 3. Botanickou zahradu v Praze. Při prohlídce její venkovní části se žáci podrobněji seznámili s domácími i s cizokrajnými léčivými rostlinami. Důraz byl kladen na rozpoznání důležitých morfologických znaků jednotlivých bylin a na jejich pozitivní či negativní účinky na lidské zdraví.
   Ve skleníku se exkurze zaměřila na rozmanité životní i ekologické strategie rostlin rostoucích v různých ekosystémech. Během výkladu pracovníků botanické zahrady a na základě vlastního pozorování rostlin žáci vyplňovali pracovní listy, které byly na závěr vyhodnoceny. Exkurze vhodně doplnila a rozšířila učivo botaniky, jež je součástí osnov biologie ve 3. ročníku.
  • 25. 6. 2013 navštívila třída ZLY 1. Anatomický ústav 1. LF UK v Praze. Během celé návštěvy si žáci díky praktickým ukázkám doplňovali probrané učivo ze somatologie člověka. Nejprve zjišťovali rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou, poté typické znaky lebky plodu a s tím související přizpůsobení se porodu. Dalším tématem byla plastinace orgánů, které si ústav plastinuje sám. Plastinace nepatří mezi hlavní činnosti anatomického ústavu, neboť by tolik plastinovaných modelů nevyužili a plastinace je pracovně i časově náročná. Mezi ukázkami orgánů, které si žáci mohli půjčit a prohlédnout, byly například srdce, slezina, žaludek a ženské pánevní dno.
   V další části exkurze si žáci mohli prohlédnout trvalou expozici muzea anatomického ústavu, která obsahuje nejen vystavené fyziologické exponáty, ale i různé odchylky a zajímavosti.
   Závěrem jsme byli v krátkosti seznámeni s historií muzea a významnými osobnostmi z řad zakladatelů a pokračovatelů muzea.
  • 25. 6. 2013 navštívila třída AZT 1. Zoologickou zahradu Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Při prohlídce venkovní části zoologické zahrady se žáci podrobněji seznámili nejen s domácími, ale i s cizokrajnými živočichy. Důraz byl kladen na rozpoznání důležitých morfologických znaků jednotlivých druhů a na jejich etologii. Vzhledem k tomu, že se zoologická zahrada Ohrada specializuje především na chov ptáků, byla největší pozornost věnována právě jim. Ve vnitřních pavilonech se žáci zaměřili na obojživelníky, plazy a šelmy.
  • 26. 6. 2013 navštívila třída LAA 1. továrnu Kavalierglass v Sázavě nad Sázavou. Nejprve si prohlédli návštěvnickou místnost, kde jedna část je vzorkovna a druhá část obsahuje makety původní i současné podoby skláren a historické fotografie – velmi zajímavý historický průřez zachycující historii skláren od založení až do současnosti. Následovala prohlídka vzorkovny, kde byly vystaveny téměř veškeré předměty, které se v místních sklárnách vyrábějí. Jsou zde výrobky laboratorní, technické i domácenské.
   Po tomto úvodu byli žáci zavedeni do běžného provozu, kde viděli výrobu jak skla odlévaného do forem, tak i skla foukaného. Foukání skla bylo pro žáky nevšedním zážitkem. Jeden za sklářů vyfoukl demižon a druhý kouli na 72 litrů, která bude součástí chemické aparatury. Sklo zde používané je sklo borosilikátové, které má výborné mechanické a tepelné vlastnosti. Dále žáci viděli barevné stříkání skla a kalibraci laboratorního skla.
   Závěrem prohlídky byla žákům umožněna návštěva místní podnikové prodejny, kde si mohli zakoupit některé ze skleněných výrobků na památku.
  • 11. 4. 2013 se žáci ZDA 2. B a 17. 4. žáci MSR 2. zúčastnili přednášky lektorů Energy Centra v Českých Budějovicích na téma Obnovitelné zdroje energie a úspory energie. V první části přednášky lektorka formou prezentace představila nejrůznější způsoby získávání energie. Seznámila žáky se zdroji obnovitelnými i neobnovitelnými. U každého zdroje energie stručně popsala jeho princip, uvedla, ve kterých částech světa se využívá, a seznámila žáky s jeho přednostmi a nedostatky.
   Během prezentace si kolega lektorky připravil modely několika nejčastěji využívaných obnovitelných zdrojů energie, předvedl v druhé části přednášky. S velkým úspěchem se setkala názorná ukázka práce s infrakamerou.
   Poslední část přednášky se zabývala způsoby vytápění budov a jejich efektivitou.
  • 23. 4. 2013 proběhla přednáška Mgr. Andrey Jarošové (pracovnice PřF JU a Akademie věd ČR). Zúčastnili se jí žáci třídy ZLY 4. Nejprve si společně s lektorkou zopakovali základní genetické a molekulárně biologické pojmy – např. gen, stavba nukleových kyselin, mutace, transkripce, translace apod.
   Následující část programu byla vedena formou prezentace. Lektorka seznámila žáky s novými trendy v oblasti genetických modifikací. Některé cílené modifikace genetického kódu rozličných organizmů se odborníkům povedly a mají široké komerční využití. Příkladem může být syntéza inzulínu pomocí bakterií, geneticky modifikovaná kukuřice odolná proti škůdcům, zlatá rýže, či rostlina huseníček, která se zbarví při výskytu min v minovém poli.
   Mnoho genetických modifikací se ovšem nevede nebo je spojeno s velkými riziky pro člověka i celý ekosystém.
  • 24. 4. 2013 proběhla přednáška Doc. Ing. Jiřího Špičky CSc. Na téma biochemie. Zúčastnili se jí žáci třídy ZLY. 4.
   Tato přednáška byla zaměřena na metabolické dráhy. Na úvod přednášky pan docent žákům připomněl některé pojmy, které jsou s oborem biochemie úzce spjaty. Byly to například pojmy glykolýza, beta oxidace mastných kyselin, ornitinový cyklus a další. Během své přednášky použil prezentaci, pomocí které dokázal studentům tak náročné téma, jakým jsou metabolické dráhy vysvětlit, popsat a jednotlivé dráhy propojit bez použití složitých vzorců.
   Studenti se dozvěděli i další zajímavosti, například jak velké množství energie vyprodukuje lidské tělo při odpočinku, nebo proč se z organismu neuvolňuje vodík ve formě molekuly.
  • 24. 5. 2013 proběhla přednáška Mgr. Matouše Šimka a Ing. Zuzany Štětkové (pracovníků Českého nadačního fondu pro vydru, Třeboň). Vyslechli ji žáci třídy ZDA 1. A.
   Ve středoevropském lesním ekosystému se vyskytuje řada malých šelem, avšak jsou zde zastoupeni i tři zástupci velkých šelem – rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý. Některé malé šelmy např. lišky jsou u nás dokonce přemnožené, ačkoli je povolen jejich lov.
   V teoretické části programu byly jednotlivé druhy šelem charakterizovány. Lektoři ukázali žákům také jejich stopy, vysvětlili jim, jakým způsobem každá z šelem loví svou kořist apod. Především u velkých šelem se lektoři snažili, aby žáci pochopili jejich nezbytnou úlohu v ekosystému.
   Během praktické výuky měli žáci sami za úkol nakreslit typické znaky těla šelem a popsat způsob jejich života. Také jim byla předvedena živá samice fretky domácí, která byla domestikována z tchoře tmavého.
  • 31. 5. 2013 se třídy ZLY 3., AZT 2. a MSR 2. zúčastnily přednášky Prof. RNDr. Tomáše Polívky, PhD. na téma Kam kráčí fyzika. V první části přednášky lektor navázal na látku, kterou žáci probírali ve škole, a názorně vysvětlil rozdíly mikrosvěta a makrosvěta. Poukázal zejména na to, že co je nepodstatné v makrosvětě, může být v mikrosvětě velmi zásadní. Po té se ve stejném duchu věnoval principům speciální teorie relativity a jejím důsledkům.
   V další části přednášky se žáci dověděli, čím se dnes zabývají fyzikové. Např. proč se tělesa přitahují, co je síla, co je hmotnost a co elektrický náboj? Proč neexistuje magnetický náboj? Které síly drží jádro atomu pohromadě? Jak to že, květiny dokážou přeměnit energii slunečního záření na energii chemických vazeb? Na tyto otázky hledají fyzikové v posledních 100 letech odpověď. Zdálo se, že tyto otázky by mohl zodpovědět tzv. Standardní model. Ten totiž umí popsat téměř všechny jevy v přírodě. Bohužel jen téměř všechny, nikoliv všechny. I Standardní model má své problémy, a tak jsou vymýšleny nové teorie. Příkladem může být teorie strun, dnes velmi populární. Ovšem je to jen teorie a její ověření není bohužel v současné době možné.
   Žáci mohli díky přednášce pootevřít dvířka vědy, kam v běžných hodinách nenahlédnou.
  • 18. 6. 2013 proběhla přednáška Mgr. Věry Koudelkové z katedry didaktiky fyziky MFF UK na téma Fyzika všemi smysly. Zúčastnili se jí žáci třídy ZLY 3. V této netradiční přednášce lektorka úspěšně představila fyziku našim smyslům.
   Začala zrakem a ukázala žákům na několika komentovaných pokusech, kdy můžeme zraku věřit a kdy nás neomaleně šálí. V další části věnované chuti se tři žákyně přesvědčily, že lákavě vyhlížející nápoj nemusí dobře chutnat. Následovalo vnímání fyzikálních jevů sluchem, při kterém si žáci zahráli několik písniček na novodurové trubky různých délek. Při části přednášky věnované hmatu také ověřili, že muži obvykle vládnou větší silou než ženy. Dva nejsilnější žáci se pak marně snažili oddělit dvě přísavky představující Magdeburské polokoule. Imitaci fakírského lůžka vyrobeného z připínáčků si naopak vyzkoušela drobná dívka. Jediný smysl, který nebyl do přednášky zařazen, byl čich. Místo něho zařadila lektorka smysl pro techniku a vysvětlila a předvedla žákům mimo jiné autíčko jezdící po tabuli, letadélko z proužku polystyrénu a karteziánka v láhvi naplněné vodou.

5. monitorovací období (10. 7. 2013–9. 10. 2013)

 • Pokračovala tvorba a ověřování výukových dokumentů (fyzika, biologie, chemie a hematologie). Část materiálů (20 cvičení z fyziky, 4 pracovní listy z chemie a 5 pracovních listů z biologie) bylo dokončeno a vytištěno.
 • Proběhlo výběrové řízení na nákup pomůcek pro chemii, biologii a fyziku.
 • Začala pilotáž Přírodovědného semináře. Probíhá ve dvou termínech a účastní se jí 20 žáků třídy LAA 4. a 15 žáků třídy ZLY 4.
 • 17. 9. 2013 proběhla exkurze žáků třídy ZLY 4. do ZOO Praha. Žáci nejprve absolvovali komentovanou prohlídku venkovní části zoologické zahrady na téma savci. Odborný výklad pracovníka ZOO Praha byl zaměřen především na etologii a způsob života různých druhů savců. Druhá část exkurze byla zaměřena na prohlídku vnitřních pavilónů s nočními savci. Na závěr se žáci zúčastnili programu s komentovaným výcvikem dravců.

6. monitorovací období (10. 10. 2013–9. 1. 2014)

 • Pokračovala tvorba a ověřování výukových dokumentů (fyzika, biologie, chemie a hematologie).
 • Probíhá pilotáž Přírodovědného semináře. Probíhá ve dvou termínech a účastní se jí 20 žáků třídy LAA 4. a 15 žáků třídy ZLY 4.
 • 22. 10. 2013 se konala exkurze tříd ZLY 3. A ZLY 4. do Muzea budoucnosti ARS Elektronica Center v Linci. V první části exkurze se žáků ujala česky mluvící průvodkyně a vysvětlila jim krom jiného genovou manipulaci s rostlinami nebo psaní textu na počítači pouze pohybem očí. Žáci si mohli také nechat vyfotografovat oční pozadí a prohlédnout a vyzkoušet si mnoho dalších zajímavých exponátů. Následoval program v malém 3D kině Deep space, kde žáci shlédli film o Sluneční soustavě. V druhé části exkurze žáci věnovali pozornost těm z exponátů, které je nejvíce zaujaly. Ocenili především možnost seznámit se s technologiemi budoucnosti týkající se oboru, kterému se mnozí z nich chtějí věnovat na vysoké škole. Exkurze byla zakončena komentovanou prohlídkou historického centra města.
 • 19. 11. 2013 Proběhla exkurze žáků třídy LAA 4. na Studentlab do Ústí nad Labem. Během exkurze se žáci aktivně zúčastnili mezinárodní studentské konference. Žákyně Barbora Štindlová přednesla závěry své práce na téma Porovnání počítání trombocytů independenční a optickou metodou. Poté žáci vyslechli přednášky na téma Vyšetřování erytrocytových protilátek, vyšetření v hematologické laboratoři a Sternální punkce u pacienta s akutní lymfatickou leukémií. Na závěr žáci navštívili a prohlédli si hematologickou laboratoř SZS a VOŠZ v Ústí nad Labem.
 • 12. 12. 2013 se konala exkurze žáků 2. ročníku oboru Laboratorní asistent do Anatomického ústavu 1. LF UK Praha. Během celé návštěvy si žáci díky praktickým ukázkám doplňovali probrané učivo ze somatologie člověka. Nejprve zjišťovali rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou, poté typické znaky lebky plodu a s tím související přizpůsobení se porodu. Dalším tématem exkurze byla plastinace orgánů. Plastinace nepatří mezi hlavní činnosti anatomického ústavu, neboť by tolik plastinovaných modelů nevyužili a plastinace je jak pracovně, tak časově náročná. Mezi ukázkami orgánů, které si žáci mohli půjčit a prohlédnout bylo například srdce, slezina, žaludek a ženské pánevní dno. V další části exkurze si žáci mohli prohlédnout trvalou expozici muzea anatomického ústavu, která neobsahuje pouze vystavené fyziologické exponáty, ale i různé odchylky a zajímavosti, jako je například lebka dívky, která měla horní a dolní čelist po celý život srostlou. Na závěr byli v krátkosti seznámeni s historií muzea a názornými ukázkami zakladatelů a pokračovatelů muzea.
 • 10. 12. 2013 se konala přednáška na téma „Šelmy v ČR“. Účastnili se jí žáci třídy ZLY 4. Přednáška byla zaměřena na šelmy žijící v České Republice. Během ní se žáci nejprve seznámili s typickými znaky řádu šelem, poté s etologií, významem a ohrožením jednotlivých druhů šelem, které žily, žijí, nebo možná znovu budou žít na území našeho státu. Poté se stali součástí přednášky, neboť nebyli pouze pasivními posluchači, ale aktivně se odpověďmi na dotazy přednášejícího a svými vlastními dotazy do přednášky zapojili. Přednáška byla rozšířena o praktikum, ve kterém studenti ve skupinkách zkoumali složení potravy šelem pomocí pevných zbytků, získaných z šelmího trusu.
 • 10. 12. 2013 se konala přednáška na téma Co nám dává krajina? Zúčastnili se jí žáci třídy ZDA 1. A. V úvodní části programu se naučili rozlišovat a správně používat pojmy krajina, biotop, areál a společenstvo. Tyto výrazy se běžně používají v krajinné ekologii a můžeme se s nimi setkat i v médiích. Další část programu byla zaměřena na charakteristiku lesa, řeky a louky, což jsou základní ekosystémy středoevropské krajiny. Na závěr měli žáci za úkol zinscenovat veřejné jednání obecního zastupitelstva o územním plánu. Každý z žáků si vylosoval určitou roli, např. starosta, biolog, zástupce těžařské společnosti… Žáci se snažili během jednání prosadit své zájmy týkající se využití místního lesa a poté i říční nivy. Cílem bylo ukázat žákům význam aktivního občanského postoje pro naši krajinu.
 • 12. 12. 2013 se konala přednáška na téma Voda v jaderné elektrárně. Účastnili se jí žáci třídy ZLY 4. Přednášející nejprve žákům stručně připomenul principy přeměny energií v jaderné elektrárně od reaktoru přes parogenerátory až rozvod elektrické energie ke spotřebiteli. Žáci si uvědomili důležitost vody v různých částech elektrárny. V další části svého výstupu nechal přednášející žáky nahlédnout do dějů v elektrárně z jiného veřejnosti neznámého pohledu. Z pohledu chemika, jehož úkolem je zajistit vodu správného složení pro účely elektrárny. Zdůraznil nutnost spolupráce nejen s fyziky, ale především biology i odborníky ostatních oborů, bez nichž by byla práce chemiků velmi těžká ne-li nemožná. V závěrečné části přednášky dostali žáci příležitost k dotazům. Padaly dotazy ohledně havárie japonské elektrárny ve Fukušimě i ohledně dostavby dalších bloků Temelína.
 • 18. 12. 2013 se konala přednáška na téma Přírodní klimatizace. Zúčastnili se jí žáci třídy ZDA 1. B. V úvodní části programu bylo žákům prvního ročníku vysvětleno, co tvoří přirozenou „klimatizaci krajiny“ a jak se klimatizační účinky projevují. K lepšímu pochopení tohoto problému dostali žáci od lektora různé články a obrázky z denního tisku, jež měli ve skupinách interpretovat. Během druhé části programu byly žákům představeny stromy jako velké vodní pumpy na sluneční pohon, které pomáhají udržovat koloběh vody, snižovat teplotní výkyvy a mírnit projevy počasí. Stručně byly připomenuty i další užitky, jež stromy poskytují. Žáci opět částečně pracovali ve skupinách. Pomocí hádanek, hravou nápodobou přírodních procesů a s využitím jednoduché matematiky byli nenásilně dovedeni k zamyšlení se nad problémovými otázkami. Na závěr lektor porovnal produkci tepla na relativně malém, avšak hustě zastavěném území Prahy, se schopností stejně velké zalesněné krajiny ochlazovat ovzduší.
 • 19. 12. 2013 se konala přednáška na téma Cesty jídla. Zúčastnili se jí žáci třídy AZT1. V úvodní části programu se žáci měli zamyslet nad tím, co by stálo za to vědět o potravinách, které jíme. Jak výroba potravin ovlivňuje stav živé přírody, kvalitu vody, půdy, ovzduší a životy lidí. Jak potraviny cestují po světě, proč to tak je, a jaké to má dopady. Jaká rizika přinášejí chemické postřiky, jak žijí hospodářská zvířata v běžných chovech nebo jaké jsou pracovní podmínky pěstitelů banánů a kakaa.
  Ve druhé části přednášky se lektor snažil žákům vysvětlit, čím se liší ekologické zemědělství od běžné praxe, proč jsou biopotraviny dražší a k čemu slouží značka Fair Trade. Lektor využíval především metodu aktivního učení od navození otázek k odhalení problémů a nalezení možných řešení. Žáci rovněž zhlédli krátkou filmovou ukázku.

7. monitorovací období (10. 1. 2014–9. 4. 2014)

 • Pokračovala tvorba a ověřování výukových dokumentů (fyzika, biologie, chemie a hematologie).
 • Probíhala pilotáž Přírodovědného semináře. Ve třídě ZLY 4. byla výuka semináře ukončena 1. 4. 2014, ve třídě LAA 4. proběhne ještě jedna hodina 15. 4. 2014.
 • Proběhly exkurze a přednášky:
  • 21. 1. 2014 proběhla exkurze do Kompostárny v Písku. Zúčastnily se jí třídy ZLY 3. a ZLY 4. Skládala se ze 4 částí. Odborný výklad podal Ing. Šatra z Městského úřadu Písek. Nejprve si žáci prohlédli dotřiďovací linku tuhého komunálního odpadu. Poté následovala prohlídka skládky tuhého komunálního odpadu, z kterého se získává bioplyn. Z něho se pak vyrábí elektrická energie. Dále měli možnost také vidět, jak se kompost získává. Exkurze byla zakončena před píseckou radnicí, kde jsou netradičním způsobem, aby nenarušovaly historický ráz náměstí, uloženy kontejnery na tříděný odpad.
  • 3. 2. 2014 se žáci tříd MSR 1. a AZT 1. zúčastnili exkurze do Hvězdárny a planetária České Budějovice. Nejprve navštívili sál planetária, kde sledovali výklad lektorky, která je poutavou formou seznámila se všemi výraznými objekty noční oblohy, kterými jsou hvězdy, souhvězdí, planety i galaxie. Využila k tomu tzv. planetárium, což je přístroj, který promítá na strop místnosti aktuální obraz noční oblohy. Výklad lektorky byl zakončen dotazy žáků. Nejvíce dotazů se týkalo planetek. Jejich pozorování a objevování na pobočce hvězdárny na Kleti. Druhá část exkurze probíhala v kinosále. Žáci tam zhlédli dva filmy. V prvním, který byl o Sluneční soustavě, se žáci dověděli řadu nejnovějších poznatků o Slunci a planetách. Druhý, nazvaný Kam sahá gravitační pole Slunce, pojednával o gravitaci jako univerzální síle.
  • 5. 2. 2014 se žáci tříd ZDA 1. A a ZDA 1. B zúčastnili exkurze do Hvězdárny a planetária České Budějovice. Nejprve navštívili sál planetária, kde sledovali výklad lektorky, která je poutavou formou seznámila se všemi výraznými objekty noční oblohy, kterými jsou hvězdy, souhvězdí, planety i galaxie. Využila k tomu tzv. planetárium, což je přístroj, který promítá na strop místnosti aktuální obraz noční oblohy. Druhá část exkurze probíhala v kinosále. Začala krátkým výkladem lektorky o novinkách v kosmonautice. Poté žáci zhlédli krátký film o pobytu kosmonautů v kosmické lodi na oběžné dráze kolem Země. Při něm si mohli uvědomit úskalí života ve stavu bez tíže. Program byl zakončen dvěma filmy. V prvním, který byl o Sluneční soustavě, se žáci dověděli řadu nejnovějších poznatků o Slunci a planetách. Druhý, nazvaný Kam sahá gravitační pole Slunce, pojednával o gravitaci jako univerzální síle.
  • 8. 4. 2014 se žákyně třídy ZLY 2. vydaly na exkurzi do Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze. Exkurze sestávala ze tří částí. Nejprve žákyně vyslechly stručnou přednášku Dr. Sýkory nazvanou Úvod do fluorescence. Dověděly se při ní, co je fluorescence, jak ji lze měřit a kde ji lze využívat. Poté byly rozděleny do dvou skupin a střídavě navštívily 3 vědecká pracoviště. Na prvním viděly měření fluorescence fluorescenčním mikroskopem, na druhém se seznámily s metodou hmotnostní spektroskopie, při které se hmotnost určuje měřením elektrického proudu. Nakonec navštívily tzv. nanolaboratoř a kromě jiného se dověděly, že nanotechnologické postupy jsou dnes již běžně využívány v průmyslu. Běžně se nanovlákna stříbra používají při výrobě ponožek. Fotokatalytické nátěry, které dokážou čistit vzduch, rovněž bez problémů zakoupíte. A není daleko doba, kdy bude k určení diagnózy stačit místo rozboru krve pouze rozbor pacientova vydechnutého vzduchu. Doufejme, že nebudeme už dlouho čekat na nový typ baterií, které budou dostatečně výkonné, ale i bezpečné. Na závěr seznámila průvodkyně Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. žákyně stručně s historií ústavu a možnostmi středoškoláků a vysokoškoláků začít se učit vědecky pracovat pod vedením zkušeného odborníka.
  • 25. 2. 2014 vyslechli žáci třídy ZLY 4. přednášku lektorky Aleny Liškové s názvem Morfologie krevních buněk. První část přednášky byla věnována morfologii, tvorbě a metabolismu formovaných krevních elementů – erytrocytů, leukocytů a trombocytů. Žáci se dozvěděli například rozdíl mezi plasmou a sérem, byly jim vysvětleny pojmy hematokrit, pluripotentní kmenové buňky, erytropoéza a další odborné termíny. Druhá polovina přednášky byla věnována krevním skupinám a systému A B 0. Bylo zmíněno, že nejčastěji zastoupenou krevní skupinou v populaci je krevní skupina A, kterou má 45 % populace. Nejméně zastoupenou skupinou je krevní skupina AB, kterou má pouze 6 % populace. Dále jim k tématu byly vysvětleny pojmy aglutinogen, aglutinin, univerzální dárce, univerzální příjemce a jiné. Přednáška byla zakončena dotazy žáků. Nejvíce dotazů se týkalo dárcovství krve.
  • 11. 3. 2014 se žáci třídy ZLY 3. vydali do Prahy, aby v rámci projektu Týden mozku vyslechli přednášku prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. Pokroky v léčbě chronické bolesti – metody a léky. Vzhledem k tomu, že ve třetím ročníku oboru Zdravotnické lyceum probíhá výuka patologie, byla přednáška vhodným rozšiřujícím námětem. Žáci měli možnost seznámit se s některými poznatky nového vědního oboru psychoneuroendokrinologie. Dověděli se na příklad, že chronická bolest je úzce svázána s depresí, že pacienti s chronickou bolestí onemocní depresí třikrát častěji než běžná populace. V přednášce zazněly i různé zajímavosti např. že objevitel stresu Dr. Selye studoval v Praze a později emigroval před Hitlerem do Kanady. Všichni žáci sledovali přednášku s velkým zájmem.
  • 12. 3. 2014 se žákyně třídy ZLY 2. vydaly do Prahy, aby v rámci projektu Týden mozku vyslechly přednášku: Co víme dnes o činnosti mozku při vnímání a generování řeči, čtení a psaní profesora MUDr. Josefa Syky, DrSc. V první části přednášející seznámil své posluchače s nejdůležitějšími metodami, které jsou používány při vyšetření mozku. Velkou pozornost věnoval vysvětlení principu i výhodám a nevýhodám pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance. V druhé části přednášky se posluchači dověděli mimo jiné, v které části mozku se nachází centrum vnímání a generování řeči, co se děje v mozku člověka, který se učí číst nebo psát. Závěrem přednášející vyslovil podporu nově zaváděnému písmu Komenia skript, protože je jeho čtení pro mozek dítěte výrazně jednodušší než čtení běžného psacího písma. Ačkoli byla přednáška profesora Syky náročná, byla žákyněmi hodnocena velmi kladně.
  • 19. 3. 2014 vyslechli žáci třídy ZLY 4. přednášku Mgr. Andrey Jarošové Geneticky modifikované organismy. Přednáška proběhla v rámci Přírodovědného semináře. Nejprve si žáci společně s lektorkou zopakovali základní genetické a molekulárně biologické pojmy – např. gen, stavba nukleových kyselin, mutace, transkripce, translace apod. Následující část programu byla vedena formou prezentace. Lektorka seznámila žáky s novými trendy v oblasti genetických modifikací. Některé cílené modifikace genetického kódu rozličných organizmů se odborníkům povedly a mají široké komerční využití. Příkladem může být syntéza inzulínu pomocí bakterií, geneticky modifikovaná kukuřice odolná proti škůdcům, zlatá rýže, či rostlina huseníček, která se zbarví při výskytu min v minovém poli. Mnoho genetických modifikací se ovšem nepovede nebo je spojeno s velkými riziky pro člověka i celý ekosystém.
  • 26. 3. 2014 vyslechli žáci třídy ZLY 4. přednášku Mgr. Zdeňka Vaněčka Od kdy je člověk člověkem. Přednáška opět proběhla v rámci Přírodovědného semináře. V úvodní části programu se žáci seznámili s evoluční teorií, jejím zakladatelem Ch. Darwinem a s pojmy hominizace a sapientace. Sapientace neboli zmoudření je základním znakem rodu Homo. Mohou se však učit i jiní živočichové? Do jakého věku? Kdy se začala v evoluci objevovat schopnost naučit se něčemu novému? Na tyto a podobné otázky se snažili žáci společně s lektorem najít odpovědi. Druhá část programu byla vedena formou prezentace, během níž lektor představil žákům nově objevené druhy rodu Homo (např. Homo florensis, Homo antecessor aj.). Zaměřil se především na základní znaky na kostře, podle kterých lze odhadnout pravděpodobný způsob života těchto pravěkých lidí. Na závěr si žáci mohli prohlédnout pazourek, který byl v pravěku nezbytným nástrojem umožňujícím přežití. Lektor žákům rovněž ukázal a doporučil několik knižních publikací zabývajících se touto velmi zajímavou tématikou.
  • 2. 4. 2014 vyslechli žáci třídy ZLY 3. přednášku pracovníků Energy centra České Budějovice Alternativní zdroje energie. Vzhledem k tomu, že ve druhém ročníku oboru zdravotnické lyceum probíhá v rámci fyziky výuka výroby a přenosu elektrické energie, byla přednáška vhodným rozšiřujícím námětem. Žáci měli možnost seznámit se s různými alternativními zdroji energie, důraz byl kladen především na obnovitelné zdroje. Dověděli se také, co je to biomasa a jak se získává. V přednášce zazněly i různé zajímavosti např. jak se pozná kvalitní peletka. Pro zpestření si žáci mohli vyzkoušet i práci s infrakamerou (sledovali únik tepla stěnami z místnosti).
  • 4. 4. 2014 vyslechli žáci třídy LAA 2. přednášku pracovníků Energy centra České Budějovice Zdroje elektrické energie pro společnost. I tato přednáška byla zařazena z důvodu, že se ve druhém ročníku oboru zdravotnický asistent probírá v rámci fyziky výroba a přenos elektrické energie. Žáci měli možnost se formou prezentace seznámit s prakticky všemi zdroji elektrické energie, s jejich výhodami i nevýhodami. V druhé části přednášky, která byla více zaměřena na alternativní zdroje energie, se žáci mimo jiné dověděli, co je to biomasa a jak se získává. V přednášce zazněly i různé zajímavosti např. jak se pozná kvalitní peletka. Přednáška byla zakončena ukázkami práce s infrakamerou.
  • 8. 4. 2014 vyslechli žáci třídy ZLY 3. přednášku Ing. Václava Hanuse s názvem Voda v jaderné elektrárně. Přednáška vhodně navázala na učivo fyziky probírané ve třetím ročníku oboru zdravotnické lyceum. Poukázala na klíčový význam vody v jaderné elektrárně. Žáci měli možnost seznámit se i s principem jaderné elektrárny a s pozitivy i negativy, které jaderná energetika přináší. V přednášce zazněly i různé zajímavosti např. řasa nalezená ve vodní nádrži u jaderné elektrárny se v současné době využívá v kosmetickém průmyslu. Žáci sledovali přednášku s velkým zájmem.

8. monitorovací období (10. 4. 2014–30. 6. 2014)

 • Byla dokončena tvorba a ověřování výukových dokumentů (fyzika, biologie, chemie a hematologie).
 • Byla dokončena pilotáž Přírodovědného semináře
 • Poběhly exkurze a přednášky:
  • 15. 4. 2014 vyslechli žáci 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent (ZDA 2. B) přednášku lektorů Energy centra České Budějovice s názvem  Tradiční a alternativní zdroje energie. Žáci měli možnost seznámit se s různými alternativními zdroji energie, důraz byl kladen především na obnovitelné zdroje. Dověděli se také, co je to biomasa a jak se získává. V přednášce zazněly i různé zajímavosti např. jak se pozná kvalitní peletka. Pro zpestření si žáci mohli vyzkoušet i práci s infrakamerou (sledovali únik tepla stěnami z místnosti).
  • 29. 5. 2014 vyslechli žáci 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum přednášku PhDr. Ing. Oty Kéhara na téma: Fyzikální pokusy aneb nedokonalost lidského oka. Její autor PhDr. Ing. Ota Kéhar z oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni patří v České republice mezi známé popularizátory vědy. Ve třetím ročníku oboru zdravotnického lycea se v rámci vyučovacího předmětu fyzika žáci seznamují s poznatky z optiky a zaměřují se na oko jako na optickou soustavu. Přednáška zábavnou formou rozšiřovala poznatky, které žáci získali během výuky. Žáci měli také možnost vyzkoušet nedokonalost svého oka v řadě pokusů.
  • 22. 4. 2014, 13. 6. 2014 a 20. 6. 2014 podnikli žáci 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum, 2. ročníku oboru zdravotnický asistent (třídy ZDA 2. A a 2. B), 2. ročníku oboru Laboratorní asistent a 2. ročníku oboru Asistent zubního technika exkurzi do Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. V informačním centru JETE byl pro žáky připraven hodinový program. Součástí programu byla i 3D projekce štěpení jader uranu pomalu letícími neutrony a prohlídka mlžné komory, žáci měli možnost vidět stopy alfa a beta záření a kosmického záření. Další částí programu byla prohlídka stálé expozice v prostoru informačního centra. Žáci si mohli vyzkoušet a prověřit své znalosti z oblasti fyziky elementárních částic a jaderné fyziky prostřednictvím zábavných vědomostních testů. Vzhledem k tomu, že ve třetím ročníku oboru zdravotnického lycea a ve druhém ročníku oboru zdravotnický asistent probíhá v rámci vyučovacího předmětu fyzika výuka jaderné fyziky, přispěla exkurze k rozšíření znalostí z oblasti jaderné fyziky a fyziky elementárních částic.
  • 14. 5. 2014 navštívili žáci 2. ročníku oboru Zdravotnické lyceum a 2. ročníku oboru Asistent zubního technika Muzeum budoucnosti ARS Electronica Center v Linci.  V rámci prohlídky nejprve žáci navštívili stálou expozici “Nové obrazy člověka“, kde jsou 4 laboratoře:
   • BRAIN LAB – anatomie lidského těla
   • BIO LAB – výzkum mikrokosmu a genetických technologií
   • FAB LAB – vytvoření 3D objektů
   • ROBO LAB – využití robotů v každodenním životě
  • Následovala prohlídka “DEEP SPACE“, kde se nacházejí projekční plochy na stěně i na podlaze. Pomocí těchto ploch se lze dostat do vzdálených míst vesmíru. Poté se žáci mohli samostatně projít po centru a prohlédnout si výstavy, které se pravidelně mění, nebo se vrátit na místa, která navštívili s průvodkyní a samostatně si vyzkoušet, co je nejvíce zaujalo.
   Milou tečkou na závěr bylo malé občerstvení přichystané v restauraci centra. Součástí exkurze byla i projížďka vláčkem po historickém centru Lince.
  • 27. 5. 2014 navštívili žáci 1. ročníku oboru Zdravotnické lyceum a 1. ročníku oboru Asistent zubního technika Techmánii v Plzni. Do Plzně do areálu Techmánie žáci dorazili právě včas, aby zhlédli show s Van de Graafovým generátorem. Poté se rozdělili do skupinek a prohlíželi, přesněji prozkoumávali jednotlivé exponáty. Jen se dívat v Techmánii nestačí, protože tam jsou všechny exponáty interaktivní. Většina žáků se nechala ze svého bádání vyrušit, aby zhlédli další z pravidelných pořadů, a to předvedení parního stroje a show s tekutým dusíkem. Závěr exkurze žáci strávili v nově vybudovaném 3D planetáriu.
  • 10. 6. 2014 se žáci 1. ročníku oboru Zdravotnické lyceum vydali do Prahy, aby navštívili expozice Anatomického ústavu při 1. LF UK. Program exkurze sestával ze dvou částí. Pracovnice ústavu nejprve pohovořila o historii a současnosti ústavu. V další části svého výkladu vysvětlila porovnáním koster vývoj člověka, dále pak rozdíly mezi dětskou a dospělou kostrou a mezi kostrou muže a ženy. Velkou pozornost věnovala plastinaci, což je metoda, která se využívá při preparování vnitřních orgánů lidského těla. Vdruhé části exkurze si žáci samostatně prohlédli sbírky Anatomického ústavu.