Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků

loga

Projekt je plánován na 16 měsíců a je určen pro žáky školy, zvláště pro žáky 3. a 4. ročníků, kde se učí ekonomika a obchodní korespondence.

Na trhu existují učebnice s ekonomickým zaměřením obecného rozsahu, ovšem oblast privátního sektoru ve zdravotnictví má svá specifika.  Cílem projektu je podpora rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků střední školy, zvyšování finanční gramotnosti žáků a podpora aktivního rozvoje obchodních dovedností žáků.

Společně s těmito cíli je podporován rozvoj ICT gramotnosti žáků při využívání nového výukového programu pro vytvoření podnikatelského záměru a běžného softwaru pro zjednodušené vedení administrativy a účetnictví podniku. V reálném světě se často setkáváme s privátními stomatologickými, biochemickými a hematologickými laboratořemi, privátními ordinacemi lékařů, relaxačními a masážními studii apod.

Cílem projektu je pomocí vytvořených výukových materiálů a výukového programu přiblížit žákům reálné procesy, produkty a služby těchto zařízení, podpořit iniciativu, samostatnost a kreativitu žáků při zakládání a vedení fiktivní firmy. Bude vytvořen výukový program, který žáka provede tvorbou podnikatelského záměru.

Výsledky projektu budou využity pro výuku ekonomiky, obchodní korespondence a občanské nauky.

MO č.1 (březen 2011 – květen 2011)

Zahájení prací na tvorbě výukových materiálů

 • vytvoření obsahové náplně tematických celků pro jednotlivé obory (Laboratorní asistent, Asistent zubního technika, Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční)
 • zahájení prací na tvorbě výukového programu využívajícího ICT pro pomoc žákům při zpracování podnikatelského záměru
 • výběr možných firem – spolupracovníků (odborníků) z praxe

V rámci klíčové aktivity č. 03 Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele

 • proběhla příprava jednotného zadávacího řízení na dodavatele ICT techniky pro tři projekty z 3.výzvy, tohoto projektu se týká nákup 31 ks notebooků (30 pro žáky a 1 pro pedagoga) včetně operačního systému
 • probíhal předběžný průzkum možných dodavatelů účetního softwaru pro výukové účely (poskytován zdarma), konečný výběr bude řešen po ukončení zadávacího řízení a dodání a instalaci notebooků

MO č.2 (červen 2011 – srpen 2011)

 • Pokračovaly práce na zpracování výukových materiálů pro jednotlivé obory:
  V hlavních rysech byla zpracována témata společná pro všechny obory – příprava na podnikání – podnikatelský plán, marketingový průzkum, personální zabezpečení apod., zahájení podnikání a specifika pro zdravotnické obory , vztah podnikatele a státních úřadů, povinnosti podnikatele, financování podniku – možnosti financování pomocí bankovních úvěrů
 • Pokračovaly práce na tvorbě výukového programu využívajícího ICT pro pomoc žákům při zpracování podnikatelského záměru (vytvoření obsahové náplně výukového programu, forma, pokyny k jednotlivým bodům plánu, …) dle harmonogramu, samotná tvorba výukového programu úzce souvisí s postupem prací na tvorbě výukových materiálů
 • Proběhlo jednotné zadávací řízení na dodavatele ICT techniky pro tři projekty z 3. výzvy, tohoto projektu se týká nákup 31 ks notebooků (30 pro žáky a 1 pro pedagoga) včetně operačního systému, byla podepsána smlouva s dodavatelem vzešlým z výsledku hodnocení cenových nabídek. Dodávka ICT techniky je plánována v září 2011.

MO č.3 (září 2011 – listopad 2011)

 • Pokračovaly práce na zpracování výukových materiálů pro jednotlivé obory:
  Bylo dokončeno zpracování témat – příprava na podnikání a zahájení podnikání.
  Dále pokračovaly práce na zpracování zakladatelského rozpočtu a rozpočtu měsíčních provozních výdajů pro obory Asistent zubního technika, Masér sportovní a rekondiční, Laboratorní asistent a Zdravotnický asistent. Materiály byly konzultovány a upřesňovány s odborníky z praxe.
 • Pokračovaly práce na tvorbě výukového programu využívajícího ICT pro pomoc žákům při zpracování podnikatelského záměru (vytvoření obsahové náplně výukového programu, forma, pokyny k jednotlivým bodům plánu …) dle harmonogramu, samotná tvorba výukového programu úzce souvisí s postupem prací na tvorbě výukových materiálů. Ve 3. MO byl proveden konečný výběr dodavatele softwaru (STORMWARE s.r.o), a začala instalace softwaru do notebooků dodaných v rámci zadávacího řízení.
 • V průběhu 3.MO bylo dokončeno zadávací řízení na dodavatele ICT techniky pro tři projekty z 3.výzvy – byla dodána ICT technika – 31 ks notebooků (30 pro žáky a 1 pro pedagoga) včetně operačního systému. Uvedené notebooky jsou již využívány při výuce v rámci předmětu Obchodní korespondence.

MO č.4 (prosinec 2011 – únor 2012)

 • Pokračovaly práce na zpracování výukových materiálů pro jednotlivé obory:
  Bylo dokončeno zpracování odborných textů pro obory Asistent zubního technika a Zdravotnický asistent. Materiály byly konzultovány a upřesňovány s odborníky z praxe, v následujícím MO proběhne korektura na základě ověřování a tisk. Pokračovala příprava textů pro obory Masér sportovní a rekondiční a Laboratorní asistent.
 • Byly ukončeny práce na tvorbě výukového programu využívajícího ICT pro pomoc žákům při zpracování podnikatelského záměru a zpracován metodický návod k používání programu tak, aby v následujícím MO (od března 2012) mohlo být provedeno ověřování programu ve výuce. Ověřování bude probíhat v rámci výuky ekonomických a společenskovědních předmětů u žáků 2., 3. a 4. ročníků jednotlivých oborů.
 • Výukový program byl předán k dispozici žákům i učitelům na www stránky školy. Na základě výsledků ověřování budou provedeny úpravy výukového programu.

MO č.5 a č. 6 (březen 2012 – červen 2012)

 • Monitorovací období č. 5 a č. 6 – došlo ke sloučení do jednoho monitorovacího období
 • Bylo dokončeno zpracování odborných textů pro obory Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Zdravotnický asistent a Masér sportovní a rekondiční. Materiály byly konzultovány a upřesňovány s odborníky z praxe, proběhla korektura na základě ověřování a tisk. V rámci MO bylo provedeno doplnění textů o rozšiřující témata, toto doplnění je v elektronické podobě uloženo na CD.
 • V MO bylo provedeno ověřování výukového programu využívajícího ICT pro pomoc žákům při zpracování podnikatelského záměru ve výuce. Ověřování probíhalo v rámci výuky ekonomických a společenskovědních předmětů u žáků 2., 3. a 4. ročníků jednotlivých oborů. V průběhu ověřování byly využívány notebooky získané v rámci projektu. Ověřování se zúčastnili 4 pedagogičtí pracovníci a 267 žáků.
 • Na základě výsledků ověřování byly provedeny korektury metodického návodu výukového programu, výukový program je k dispozici žákům i učitelům na www stránkách školy.

Výstupy projektu

 • Výukový programu využívající ICT pro pomoc žákům při zpracování podnikatelského záměru ve výuce včetně zpracované metodiky pro práci s programem
 • Vybavení učebny ICT technikou a softwarem pro vedení administrativy a účetní agendy fiktivní firmy
 • Článek zveřejněný ve školním časopise
 • Odborné texty v tištěné podobě (250 ks výtisků)
  • Zřízení zubní laboratoře (pro obor asistent zubního technika)
  • Zřízení laboratoře (pro obor laboratorní asistent)
  • Zřízení domácí ošetřovatelské péče (pro obor zdravotnický asistent)
  • Zřízení masérského studia (pro obor masér sportovní a rekondiční)