Rozvoj odborných a klíčových kompetencí žáků a studentů zdravotnické školy prostřednictvím odborných zahraničních stáží

logo

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102-023251

Výzva: 2016

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Výše stanovené grantové podpory: 53 024 EUR

Doba realizace projektu: 01. 06. 2016 – 28. 02. 2018

Popis projektu

Témata projektu

 • Nové inovativní osnovy / vzdělávací metody / vývoj vzdělávacích kurzů
 • Mezinárodní spolupráce, mezinárodní vztahy, rozvojová spolupráce
 • Mládež (účast, práce mladých, politika mládeže)

Cíle projektu

Mobility v rámci programu Erasmus+ umožní naplnit dlouhodobé cíle organizace v těchto oblastech a zaměřují se na témata a potřeby, které korespondují se záměrem projektu a jsou v souladu s cíli programu Erasmus+:

 1. rozvoj kompetencí žáků a studentů – odborných i klíčových včetně jazykových kompetencí (posílení jazykových znalostí němčiny, slovenštiny popř. angličtiny)
 2. lepší uplatnění absolventů školy na evropském trhu práce
 3. rozšíření spolupráce s partnerskými školami a organizacemi, posílení vzájemných partnerských vztahů s těmito organizacemi
 4. zajištění lepšího uznávání odborných kompetencí získaných během období studia v zahraničí (Europassy)
 5. podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže za účelem inovování a zvýšení kvality výuky, odborné přípravy a práce s mládeží v celé Evropě – pedagogický doprovod se aktivně účastní stáží a hodnocení
 6. zvýšení povědomí a znalostí účastníků o jiných zemích a kulturách, vznik příležitostí k vytváření sítí mezinárodních kontaktů, k aktivnímu zapojení žáků do společnosti a rozvíjení smyslu pro evropské občanství a identitu. Žáci a studenti se v partnerských organizacích v praxi rámci mobilit seznámí s prací s lidmi různých národností, kultur, vyznání a pod.

Žák oboru vzdělání ZDA a DVS v průběhu aktivit:

 • se seznámí se systémem zdravotnické a sociální péče v SR a Německu
 • osvojí si práci související s administrativními činnostmi spojenými s hospitalizací pacienta a provozem oddělení při:
  • shromažďování a třídění lékařských nálezů, výsledků klinických a laboratorních vyšetření,
  • vedení a zpracování dokumentace při příjmu, přeložení a propuštění pacienta,
  • zajištění zdravotnického materiálu, pomůcek, léků a spotřebního materiálu,
  • s přípravou statistických podkladů a podkladů pro archivaci
 • zlepší si dovednosti ošetřovatelských výkonů prováděných v rámci kompetencí zdravotnického asistenta a DVS

Žák oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční v průběhu aktivit se seznámí:

 • se systémem zdravotnické a sociální péče ve Slovenské republice
 • s administrativními činnostmi spojenými s procesem léčby pacienta a provozem oddělení při:
  • shromažďování a třídění klientských karet
  • vedení a zpracování pacientské dokumentace
  • zajištění zdravotnického materiálu, pomůcek, přípravků a spotřebního materiálu
 • organizací terapeutických výkonů
 • problémem lymfatických otoků a jejich terapií
 • s kompetencemi masérských výkonů ve Slovenské republice
 • s BOZP a PO při odborné praxi v nemocničním zařízení

Profil účastníků 14-ti denní stáže na Slovensku – Levoča

Žáci střední odborné školy oborů vzdělání Zdravotnický asistent a Masér sportovní a rekondiční ve věku 17 – 19 let, jedná se o žáky 3. a 4. ročníku. Stáží se zúčastní celkem 20 žáků, 10 žáků z oboru vzdělání Zdravotnický asistent a 10 žáků z oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční. Výběr účastníků stáže bude probíhat podle zájmu žáků na základě přihlášky s motivačním dopisem, proč by se chtěli stáže účastnit. Při větším zájmu bude z důvodu transparentnosti, dodržení pravidla rovných příležitostí výběr proveden vylosováním před všemi přihlášenými účastníky, žáci podepíší závaznou účast na odborné stáži. Organizaci losování zajistí realizační tým projektu. Budou vybráni i 3 náhradníci z každého oboru vzdělání. Vzhledem k věku žáků a z důvodu dodržení bezpečnostních pravidel (vnitřních směrnic školy) budou žáky doprovázet celkem 4 pedagogičtí pracovníci (na skupinu 5 žáků jednotlivého oboru vzdělání 1 pedagogický pracovník).

Profil účastníků třítýdenní stáže v Německu – Berlín

Žáci střední odborné školy oborů vzdělání Zdravotnický asistent starší 18 let (požadavek partnerské organizace z důvodu bezpečnostních předpisů), t. j. 5 žáků z 3.ročníku a 3 studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra 2.ročník. Výběr účastníků stáže bude probíhat podle zájmu žáků na základě přihlášky s motivačním dopisem, proč by se chtěli stáže účastnit. Při větším zájmu bude z důvodu transparentnosti, dodržení pravidla rovných příležitostí výběr proveden vylosováním před všemi přihlášenými účastníky, žáci podepíší závaznou účast na odborné stáži. Organizaci losování zajistí realizační tým projektu. Budou vybráni i 2 náhradníci z každého oboru vzdělání. Vzhledem k tomu, že se jedná o plnoleté účastníky stáží, nebude zde po celou dobu stáže pedagogický doprovod, pouze v prvních 2 dnech z organizačních důvodů 1 doprovodná osoba znalá německého jazyka. Kontaktní osoba pro praxi bude zajištěna partnerem projektu.

Příprava pro účastníky stáže

 1. Odborná – proběhne v hodinách odborných předmětů ošetřovatelství a masáží.
 2. Kulturní – proběhne v rámci přípravné schůzky s účastníky mobilit.
 3. Jazyková – proběhne v průběhu vyučovacích hodin českého jazyka, němčiny popř. angličtiny; dále nabídneme žákům a studentům možnost rozšířit si jazykové znalosti v přípravném jazykovém kurzu, který bude nabízen od září 2016 do února 2017.
 4. Před odjezdem budou žáci a studenti na schůzce poučeni o zásadách dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel, povinných dokladech – osobní doklady, očkovací průkaz, doložení bezinfekčnosti a další.

Jednotlivé aktivity budou v průběhu realizace projektu zveřejňovány na webu školy a na nástěnce v budově školy.

Odborná stáž pro žáky školy – Slovensko

Místo stáže: Stredna zdravotnicka skola Stefana Kluberta, Slovensko

Termín stáže: říjen 2017

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent (4. ročník), Masér sportovní a rekondiční (3. ročník) – ve školním roce 2017/2018

Všechny náklady spojené s pobytem jsou hrazeny v rámci projektu financovaného z programu Erasmus+

Zájemci o účast na čtrnáctidenní stáži ze tříd MSR 2. a ZDA 3.A a ZDA 3.B odevzdají motivační dopis, proč by se chtěli stáže účastnit, na sekretariát školy do 15.6.2017 do 14,00 hodin.

Dne 29. června 2017 v 10,00 hodin v ředitelně školy bude vybráno 5 účastníků stáže z každého oboru a 3 náhradníci z každého oboru.

Výběr bude proveden vylosováním před všemi přihlášenými účastníky.

Odborná stáž v Levoči proběhla ve dnech 8. 10. 2017 – 21. 10. 2017

 

Místo stáže: Stredna zdravotnicka skola Stefana Kluberta, Slovensko

Termín stáže: listopad 2016

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent (4. ročník), Masér sportovní a rekondiční (4. ročník) – ve školním roce 2016/2017

Všechny náklady spojené s pobytem jsou hrazeny v rámci projektu financovaného z programu Erasmus+

Zájemci o účast na čtrnáctidenní stáži ze tříd MSR 3. a ZDA 3.A a ZDA 3.B odevzdají motivační dopis, proč by se chtěli stáže účastnit, na sekretariát školy do 15.6.2016 do 14,00 hodin.

Dne 29. června 2016 v 10,00 hodin v ředitelně školy bude vybráno 5 účastníků stáže z každého oboru a 3 náhradníci z každého oboru.

Výběr bude proveden vylosováním před všemi přihlášenými účastníky.

Odborná stáž v Levoči proběhla ve dnech 20. 11. 2016 – 03. 12. 2016.

 

 

Odborná stáž pro žáky školy – Německo

Místo stáže: Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH Berlín, Německo

Termín stáže: březen 2017 (DVS) a červen 2017 (ZDA)

Plánovaný počet účastníků:

 • DVS – 3 studenti + 2 náhradníci
 • ZDA – 5 žáků + 3 náhradníci

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent (3. ročník), Diplomovaná všeobecná sestra (2. ročník) – ve školním roce 2016/2017

Všechny náklady spojené s pobytem jsou hrazeny v rámci projektu financovaného z programu Erasmus+

Zájemci o účast na čtrnáctidenní stáži ze tříd ZDA 3.A, ZDA 3.B a DVS 2. (ve školním roce 2016/2017) odevzdají motivační dopis, proč by se chtěli stáže účastnit, na sekretariát školy nebo vloží do systému Moodle do 15.9.2016 do 14,00 hodin.

Podmínky účasti na stáži:

 • věk 18 let a více k prvnímu dni zahájení stáže
 • úspěšné složení zkoušky z německého jazyka (testu)
 • povinná účast na jazykovém přípravném kurzu od října 2016

Termín jazykové zkoušky: pátek 16. 9. 2016 ve 13,40 hod. v učebně č. 102.

studenti na odborné praxi v Berlíně

Naši studenti oboru diplomovaná všeobecná sestra  zasílají pozdrav z třítýdenní odborné praxe v Berlíně v rámci programu Erasmus+

 

Článek z odborné praxe v Berlíně březen 2017:  Naši studenti VOŠZ v Berlíně

Článek z odborné praxe v Berlíně červen 2017: Stáž žáků SZŠ v Berlíně