Podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol

loga

Projekt nabízí žákům základních praktických a speciálních škol výukový program se zaměřením na prohloubení základních vědomostí a dovedností týkajících se výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu navazující na předměty prvouka, jazykové činnosti, přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, rozvíjení poznání a tělovýchovné činnosti.

Vychází z ŠVP základních praktických a speciálních škol.

Výukový program bude probíhat v teoretických a praktických blocích.

Při teoretickém bloku budou využity: pracovní listy, postery s anatom. schématy, dataprojektor a notebooky.

Při praktickém bloku se využijí: resuscitační figuríny, hygienické potřeby, model lidského těla, makety potravin, obvazový materiál.

Pro žáky budou připraveny modelové situace a řešení budou slovně hodnocena.

Výukový program povedou žáci druhých ročníků SZŠ a VOŠZ České Budějovice pod vedením lektorů.

Výstupem projektu bude vytvoření výukového programu a prohloubení znalostí žáků základních praktických a speciálních škol o výchově ke zdraví a zdravém životním stylu.

Informace o projektu

Od března 2011 byl spuštěn projekt, který vychází z výzvy č. 3 pro GP Jihočeského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu je Podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol. Projekt navazuje na dosavadní spolupráci mezi SZŠ a VOŠZ České Budějovice a Základní praktickou a speciální školou Husova České Budějovice, která byla zaměřena na integrované tematické vyučování.

Základním bodem projektu je podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol. Smyslem je uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporující rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů a výukových materiálů, systematizace tematických celků a využití ICT.

Do projektu budou zapojeni žáci SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích, kteří se budou aktivně podílet na výuce jednotlivých tematických celků týkajících se výchovy ke zdraví u žáků základních praktických a speciálních škol. Tito žáci budou proškoleni v oblasti pedagogiky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K výuce budou připraveny tematické výukové materiály, pracovní listy, využity dále budou technické, grafické a modelové pomůcky.

Součástí zahájení projektu byla schůzka vedení obou participujících škol, na které byly dohodnuty závazné základní podmínky spolupráce a časový harmonogram výuky.

Za účelem zlepšení spolupráce mezi samotnými žáky obou spolupracujících škol se již také uskutečnila návštěva žáků Základní praktické a speciální školy Husova České Budějovice v budově SZŠ a VOŠZ České Budějovice. Žáci měli možnost prohlédnout si školu, odborné učebny a také si vyzkoušet některé praktické postupy za dohledu a instrukcí žáků 1. ročníku SZŠ oboru Zdravotnický asistent.

Průběh projektu

Vzdělávací akce pro rodiče a děti na téma Výchova ke zdraví