Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2018

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2017/2018 se uskuteční v dubnu až červnu 2018. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2017 řediteli školy.

Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků po 15. listopadu 2017 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 1. prosince 2017, včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2017.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Nejprve ředitel školy nebo třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky mohou žáci obdržet již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“ verzi. Žáci potom přejdou k vyplnění formuláře, ve kterém se zorientují podle následujících pravidel.

Formulář přihlášky (bianco verze)

První strana formuláře přihlášky
1. Kontrola a případné doplnění osobních údajů
2. Uvedení, zda se jedná o termín řádný, náhradní, či opravný
3. Volba skladby maturitních předmětů
a. povinné předměty společné části MZ: Český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem, konkrétně mezi angličtinou a němčinou
b. možnost volby až 2 nepovinných předmětů společné části (pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku)

Druhá strana formuláře přihlášky
1. Volba povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem: pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy.
Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy
2. Při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek.
3. Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku.
Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky, respektive studují střední školu, po dobu kratší než čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky.
4. Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.

Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají vedení školy nejpozději do 1. prosince 2017.

Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Poté žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem.

Potvrzení výpisu se nesmí brát na lehkou váhu. Výpis je třeba si pořádně zkontrolovat, aby se předešlo případným pozdějším problémům. Podání přihlášky k maturitní zkoušce v žádném případě nenahrazuje povinnost převzít výpis z přihlášky. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je také jedním ze dvou dokumentů, na kterém je uveden autentizační kód pro dobrovolnou registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace na výsledkovém portálu žáka pro zasílání některých maturitních dokumentů e-mailem bude otevřena od 1. března 2018.

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018

Další informace naleznete na webu http://www.novamaturita.cz/