Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Škola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • žáků
 • studentů
 • zákonných zástupců žáků
 • zaměstnanců.

Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

 • splnění právní povinnosti správce
 • veřejný zájem správce
 • oprávněný zájem správce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: skola@szscb.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: PhDr. Karel Štix, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: skola@szscb.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: PhDr. Karel Štix, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

 • právo na přístup kosobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
 • právo na výmaz(„právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl.17);
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce (čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn.Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608057836

kontaktní místo a doručovací adresa:
Komenského 2235, 390 02 Tábor

Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu knim,je možné získat po kontaktování osoby správce:

PhDr. Karel Štix
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice
Tel.: 387023012
stix@szscb.cz

Soubor pro tisk (formát PDF):

Zpracování osobních údajů