INTERNÍ DOPORUČENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI V SOUVISLOSTI S NARŮSTAJÍCÍM POČTEM NAKAŽENÝCH VIREM COVID-19

Vzhledem ke zhoršující se situaci výskytu koronaviru mezi populací a prudkému nárůstu pozitivně testovaných osob v posledních dvou týdnech apeluji na žáky, studenty a také zaměstnance školy a vyzývám je:

  • k dodržování zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření k zamezení šíření nákazy ve velkém kolektivu osob (povinné nošení roušek nebo štítů v prostorách školy v době vyučování, přestávek a pohybu po budově; používání tekutých dezinfekčních prostředků před vstupem do školy, ve třídách a na sociálních zařízeních; zvýšenou osobní hygienu a časté mytí rukou)
  • aby v mimoškolních aktivitách omezili kontakty ve velkých skupinách se svými vrstevníky a případně se chránili rouškami
  • aby se vyvarovali společné konzumaci jídla a nápojů a společného užívání osobních věcí a školních pomůcek
  • aby při jakémkoliv podezření nebo pozorování příznaků (rýma, kašel, zvýšená teplota, případně ztráta čichu a chuti) zůstali v domácím ošetřování a omezili vstup do školy
  • aby v případě, že mají podezření na nákazu, neprodleně informovali svého třídního učitele, případně sekretariát školy na tel. 387 023 011 (nezletilí žáci prostřednictvím svého zákonného zástupce, zletilí žáci a studenti osobně)
  • aby v případě prokázaného onemocnění covid-19 tuto skutečnost konzultovali se svým lékařem a pracovníky krajské hygienické stanice (KHS) a informovali své spolužáky a kolegy, se kterými byli bezprostředně v kontaktu
  • aby nevyvolávali zbytečnou paniku, neboť průběh nemoci může být u každého jedince rozdílný a také bezpříznakový. Pozitivně testovaný žák/student zůstává samozřejmě v domácím ošetřování a karanténě. Žáci a studenti, kteří nevykazují žádné symptomy nakažení, mohou navštěvovat vyučování s podmínkou, že nejsou vyzváni k pobytu v karanténě pracovníkem KHS. Tito žáci a studenti sledují svůj zdravotní stav.
  • aby bez zjevné příčiny svévolně a z vlastního rozhodnutí zůstávali doma, aniž by informovali třídního učitele nebo pracovníky sekretariátu. Tato absence bude posuzována jako neomluvená.
  • aby pravidelně sledovali webové stránky školy a školní facebook, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace k opatřením v souvislosti s nákazou covid-19

Ředitel školy se řídí opatřeními vlády, ministerstva zdravotnictví a školství, doporučeními zřizovatele (jihočeského kraje prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy) a zejména doporučeními Krajské hygienické stanice v Č. Budějovicích, se kterou konzultuje rozhodnutí, která se týkají žáků, studentů a zaměstnanců školy.

O zavedení distančního vyučování může rozhodnout ředitel školy při 30% počtu pozitivně testovaných a nemocných žáků a studentů (tj. aktuálně 230 osob). O zavedení distančního vzdělávání může rozhodnout KHS i bez souhlasu ředitele školy.

V Č. Budějovicích 6. října 2020

PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v.r.