Maturitní zkouška – jarní zkušební období 2021

Nový model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Nový model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce:

Nový model maturitní zkoušky

Přihlášování žáků

 • Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2020 (včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky – viz v textu dále).
 • Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
 • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

 • anglický jazyk (všechny obory)
 • německý jazyk (obor zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum)

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termíny konání didaktických testů

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Maturitní kalendář

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z nabídky určené ředitelem školy (viz dále). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce (ve školním roce 2020/21 se nekonají)formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce z českého jazyka a literatury (ve školním roce 2020/21 se nekoná)

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut, z toho připadá 10 minut na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.

Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy maturitní seznam literárních děl, který je platný pro všechny žáky.

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.

Písemná práce z cizího jazyka (ve školním roce 2020/21 se nekoná)

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů – první v minimálním rozsahu 150 slov, druhý v minimálním rozsahu 50 slov. Vypracování písemné práce trvá 80 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Pro každý text pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 minut.

Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku je stanoveno 14 témat, z nichž si žák před konáním praktické zkoušky jedno vylosuje. Délka praktické zkoušky u oboru zdravotnický asistent je 300 minut, u oboru asistent zubního technika 900 minut a u oboru masér sportovní a rekondiční 45 minut.

Praktická zkouška je zakončena obhajobou v délce 15 minut.

Termíny konání zkoušek profilové části

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 17. května 2021 do 10. června 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021.

Předměty pro profilovou část

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

Zdravotnický asistent

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Anglický jazyk nebo německý jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Ošetřovatelství a somatologie – ústní zkouška
 • Psychologie a komunikace – ústní zkouška
 • Ošetřování nemocných – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Laboratorní asistent

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Anglický jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Klinická biochemie – ústní zkouška
 • Hematologie a transfuzní služba – ústní zkouška
 • Odborné předměty – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Asistent zubního technika

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Anglický jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Protetická technologie – ústní zkouška
 • Stomatologická protetika – ústní zkouška
 • Zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Matematika* – ústní zkouška
 • Občanská nauka – ústní zkouška
  * pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Anglický jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Masáže a rekondice – ústní zkouška
 • Ekonomika – ústní zkouška
 • Masáže – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Matematika* – ústní zkouška
 • Občanská nauka – ústní zkouška
  * pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Zdravotnické lyceum

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Anglický jazyk nebo německý jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Biologie – ústní zkouška
 • Zpracování projektu – maturitní práce a její obhajoba

Volitelná zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk** – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Fyzika** – ústní zkouška
 • Chemie** – ústní zkouška
 • Matematika**  – ústní zkouška
 • Německý jazyk** – písemná práce (ve školním roce 2020/21 se nekoná) a ústní zkouška
 • Občanská nauka** – ústní zkouška
 • Psychologie** – ústní zkouška
  * pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky
  ** pokud nebyl předmět vybrán v povinné části maturitní zkoušky

Žák v profilové části musí povinně složit 3 zkoušky, musí být vybrány zkoušky označené jako povinné. U oboru zdravotnické lyceum si třetí zkoušku vybírá z nabízených předmětů pro volitelnou zkoušku. Nelze vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné části maturitní zkoušky.

Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky z nabízených předmětů. Opět platí, že si žák již nemůže vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné nebo povinné profilové části.

Škola není povinna organizovat přípravné semináře z vybraných předmětů pro profilovou zkoušku.

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Termín pro odevzdání seznamu literatárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka – 31. 3. 2021.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v

 • přihlašování k MZ;
 • úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
 • úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ

Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2021.na adrese vpz.cermat.cz

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Dokumenty

 • Návrh hodnocení jednotlivých zkoušek
 • Konkrétní temíny ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části – bude upřesněno

V Českých Budějovicích dne 15. 10. 2020

PhDr. Karel Štix, ředitel školy