DVPP

Bakaláři – programy pro školní administrativu

Systém Bakaláři pokrývá prakticky všechny oblasti školní administrativy: veškeré evidence (evidence žáků, zaměstnanců školy, evidence majetku a další), výpisy pro školské úřady, vše co souvisí s klasifikací (zápis známek, přehledy prospěchu, katalogové listy, tisky vysvědčení,…), přípravu a zpracování přijímacího řízení, přípravu rozvrhu (s možností automatického generování), suplování, podklady pro proměnlivé složky platu učitelů, vedení knihoven a skladů učebnic, tematické plány, plán školních akcí,…

V roce 2019 udělilo MŠMT škole pod č. j.: MSMT- 33595/2019-1-1139 akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:

 • Bakaláři 1 – vedení školní matriky, klasifikace, vysvědčení, sestavy
 • Bakaláři 2 – úvazky, rozvrh, suplování, plán akcí
 • Bakaláři 3 – přijímací řízení, maturitní zkoušky, knihovna
 • Bakaláři 4 – úprava souborů, sloupcové seznamy, základní úpravy sestav
 • Bakaláři 5 – správa systému, tvorba sestav pro pokročilé
 • Bakaláři 6 – vedení elektronické třídní knihy
 • Bakaláři – školní informační systém

Platnost akreditace se stanoví do 25. 11. 2022.

Každý účastník má k dispozici počítač a vše si prakticky vyzkouší. Cena školení za osobu je 500 Kč.

Máte-li o nějaké školení zájem, vyplňte přihlášku a zašlete ji elektronicky na e-mail: lonsmin@szscb.cz

Kromě výše uvedených školení a semináře nabízíme ostatním školám:

 • ukázky základních funkcí systému
 • pomoc při řešení problémů

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (první pomoc)

V dubnu 2008 získala škola osvědčení číslo 7752/2008-25 realizovat v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací program Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (první pomoc).

Obsah – podrobný přehled témat výuky

Úvod

 • postup na místě nehody
 • zajištění bezpečnosti zúčastněných
 • správné určení druhu a rozsahu poranění
 • celkové vyšetření postiženého, základní životní funkce
 • přivolání odborné pomoci
 • integrovaný záchranný systém (IZS)

Obvazová technika

 • přikládání šátkových obvazů
 • přikládání obinadlových obvazů

Život zachraňující úkony

 • zástava krvácení
 • první pomoc při bezvědomí
 • neodkladná resuscitace

Další závažná poranění

 • mozkolebeční poranění
 • poranění hrudníku
 • poranění břicha
 • rány
 • termická poranění
 • chemická poranění
 • poranění očí
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí
 • otravy

Poranění pohybového aparátu

Poranění svalů a měkkých tkání

Odborné semináře a konference

 

Celoživotní vzdělávání

Škola splnila kritéria pro certifikaci vzdělávací instituce – pracoviště Bazální stimulace.