Projekty

Erasmus+

EuroCure (2014–2016)

CoPe – Communities of Practice in Education (2014–2016) – partnerství v projektu

Rozvoj odborných a klíčových kompetencí žáků a studentů zdravotnické školy prostřednictvím odborných zahraničních stáží (2016–2018)

Transcultural nursing for practice (2017–2020)

ESF a státní rozpočet ČR

Škola je partnerem projektu s názvem Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče podpořeného ESF a státním rozpočtem ČR. V rámci tohoto projektu ověřujeme možnosti využití vytvořeného multimediálního programu při výuce ošetřovatelství. Program je k dispozici na adrese http://www.ose.mmsw.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpřístupnění ICT žákům mimo vyučování (2009–2011)

Prohlubování znalostí o lidském těle a v poskytování laické první pomoci u žáků 5. tříd základních škol (2010–2012)

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách (2009–2012) – partnerství v projektu SZŠ Tábor

Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (2011–2012)

Podpora výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu u žáků základních praktických a speciálních škol (2011–2012)

Odborná školení a tvorba nového výukového materiálu pro obory Asistent zubního technika (2011–2012)

Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ – partnerství v projektu VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole (2012–2014)

EU peníze středním školám – Digitální učební materiály ve škole (2012–2014)

Integrace žáků se zrakovým handicapem do oboru Masér sportovní a rekondiční (2013–2014)

Jazykové a technické vzdělávání (2015)

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Profesní rozvoj pedagogů SZŠ a VOŠZ České Budějovice (2017–2019)

Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ a VOŠZ (2019–2021)

Školní multimediální knihovna (2020–2022)

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (2021–2023)

OP ROP NUTS II Jihozápad

Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice (2012–2013)

IROP

Výstavba nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků a IKT (2017–2018)

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

Programy

Školní mléko (2014)

Jihočeský kraj

GP Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol

Licí přístroj (2007)

Spektrofotometr Helios Delta (2008)

Mikromotory pro zubní laboratoře (2010)

Presovací keramická pec (2011)

Jihočeské krajské programy podpory sportu

Rozšíření venkovního sportoviště o laminátové boulderovací bloky (2008)

Rekonstrukce stávajících sportovišť (2009)

Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží

Zkvalitnění školního časopisu (2009)

Školení pro školské pracovníky a pracovníky neziskových organizací (2009)

Dotační program Podpora školství

Vybudování bezbariérového přístupu – výtahu

Dotační programy

Podpora lyžařských výcvikových kurzů

MŠMT

I. program MŠMT –  Specifická primární prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů

Lipno (2009)

SIPVZ

Výuka prezentace žáků pomocí prezentačních a databázových programů (2004)

Interaktivní výuka první pomoci (2006)

Vyšetřovací metody v klinické biochemii (2006)

Přetvoření učebnice Kreslení a modelování pro obor Asistent zubního technika (2006)