Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II (IKAP JčK II)

Logolink

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021–31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK II: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání a zapojení školy do této klíčové aktivity:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu včetně informace o přihlášení:

 1. Blok kroužků

V rámci podaktivity Blok kroužků budou realizovány 2 zájmové kroužky určené pro žáky základních škol:

 • Zdravotnický kroužek (informační letáček)
  – lidské tělo a základní funkce orgánů
  – péče o naše zdraví (hygienické návyky, prevence nemocí, životospráva)
  – první pomoc
 • Přírodovědný kroužek (informační letáček)
  – biologie člověka a hematologie (morfologie krevních buněk, určování krevních skupin)
  – fyzika (vybrané kapitoly z fyziky se zaměřením na zdravotnictví)
  – chemie (vybrané kapitoly z chemie se zaměřením na zdravotnictví)

2. Projektové dny

V rámci podaktivity Projektové dny proběhne 8 projektových dnů, z toho 4 se uskuteční ve školním roce 2021/22 a zbývající 4 ve školním roce 2022/23. Projektového dne se vždy zúčastní jedna třída partnerské základní školy (2. stupeň).

Projektové dny – 14. a 15. prosince 2021


Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245,
je spolufinancován Evropskou unií.