Obory vzdělání

Vzdělávání podle školních vzdělávacích programů (ŠVP)

 • Zdravotnický asistent (53-41-M/01) – od 1. 9. 2018 Praktická sestra
  (53-41-M/03)
 • Laboratorní asistent (53-43-M/01)
 • Asistent zubního technika (53-44-M/03)
 • Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02)
 • Zdravotnické lyceum (78-42-M/04)

Vzdělávání je čtyřleté, určené pro absolventy základních škol, zakončené maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací programy jednotlivých oborů jsou k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.

Zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Školní vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry.

Vzdělávání se proto zaměřuje na dokonalé zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemocí.

Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání. Nedílnou součástí odborného vzdělání jsou cvičení a praktická výuka v klinických podmínkách.

Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči v rozsahu své odborné způsobilosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na různých odděleních nemocnic, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí péči i zařízeních sociální péče.

Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.

Konkretizovaný učební plán

Praktická sestra (53-41-M/03)

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.

Konkretizovaný učební plán

Laboratorní asistent (53-43-M/01)

Vzdělávací program připravuje žáky pro činnosti středních zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví. Absolventi mají široké uplatnění v nemocničních nebo soukromých laboratořích. Pod vedením pracují na oddělení hematologie, klinické biochemie, histologie a patologie, toxikologie, genetiky, mikrobiologie a epidemiologie, imunologie, hygieny na transfúzním oddělení i v soudním lékařství. Absolventi se též uplatňují jako distributoři zdravotnické techniky.

Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.

Student si má osvojit:

 • správné zacházení s biologickým materiálem a jeho přípravu na vyšetření s ohledem
  na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • obecné principy a analytické postupy vyšetřovacích metod v oboru klinické biochemie
 • funkční principy, obsluhu a preventivní údržbu laboratorních přístrojů a zařízení
 • dokumentaci při příjmu biologického materiálu, při jeho zpracování a při výdeji léků
 • poskytování předlékařské první pomoci při úrazech a nehodách a používání prostředků protipožární ochrany
 • zásady organizace, řízení a práce v laboratořích.

Žáci se během vzdělávání seznamují s velkým množstvím teoretických znalostí, s obecnými a analytickými principy vyšetřovacích metod v oboru biochemie, hematologie, krevní transfúze, mikrobiologie a histologie, s funkčními principy a obsluhou laboratorních přístrojů a zařízení atd.

Praktická cvičení ve školních a nemocničních zařízeních jsou zdrojem poznání po budoucí povolání ve čtyřech hlavních oborech – klinická biochemie, hematologie a krevní transfúze, mikrobiologie, epidemiologie a imunologie, histologie a histologická technika. Žáci získávají znalosti a dovednosti v oboru, jsou vedeni k zodpovědnosti za svoji práci, k přesnosti, obratnosti, smyslu pro kázeň a také k vědomí, že v rukou zdravotníka může být v určité situaci život pacienta.

Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.

Konkretizovaný učební plán

Asistent zubního technika (53-44-M/03)

Školní vzdělávací program připravuje žáky pro práci ve všech typech stomatologických laboratoří pod odborným dohledem zubního technika, diplomovaného zubního technika nebo zubního lékaře.

Asistent zubního technika zhotovuje zubní náhrady, ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky a v případě potřeby provádí jejich opravy, obsluhuje zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře.

Vzdělávání je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby kromě odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání. Nedílnou součástí odborného vzdělání jsou cvičení a praktická výuka v klinických podmínkách.

Absolvent po úspěšném vykonání maturitní zkoušky má možnost studovat na vyšších i vysokých školách stejného i jiného zaměření.

Konkretizovaný učební plán

Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02)

Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon sportovní a rekondiční masérské praxe. Dále díky skladbě ostatních odborných předmětů je připraven k aktivnímu užívání jím zvoleného cizího jazyka a v neposlední míře i k výkonu základních administrativních, sekretářských, správních a organizačně-provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí.

Obor vzdělání je vhodný také pro žáky se zrakovým handicapem.

Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončení maturitní zkouškou.

Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách. Tento obor je dobrou přípravou pro další studium v oborech, jako jsou výchova ke zdraví, fyzioterapie, ergoterapie, učitelství tělesné výchovy apod.

V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent oboru masér vyznačuje zejména:

 • spolehlivou znalostí jazyka českého a jeho kultivovaným užíváním ve všech komunikačních situacích
 • aktivním zvládnutím jednoho světového jazyka a schopností komunikace v něm
 • poznáním národní i světové historie
 • vědomostmi a dovednostmi z matematiky, směřujícími k rozvoji logického myšlení a ke schopnosti aplikovat matematiku v hospodářské praxi
 • rozvinutými pohybovými schopnostmi

V oblasti odborného vzdělání se absolvent oboru masér vyznačuje zejména:

 • vědomostmi a dovednosti pro poskytování profesionální masérské praxe sportovních a rekondičních studií a salonech
 • vědomostmi z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a životního stylu
 • získáním informací o aspektech pohybu, jak za normálních podmínek, tak i patologických
 • schopnostmi vykonávat hodnocení pohybného aparátu
 • vědomostmi a dovednostmi v oblasti fyzikálních procesů a vlivu jednotlivých fyzikálních sil na organismus
 • připraveností vykonávat vlastní privátní praxi získáním znalostí v oblastech administrativy, podnikání a ekonomie
 • schopností komunikace s klientem a schopností dodržovat správné masážní postupy v souladu se zásadami společenské morálky a etiky

Konkretizovaný učební plán

Zdravotnické lyceum (78-42-M/04)

Vzdělávací program připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálně-zdravotních apod.

Vzdělávání se zaměřuje na široké všeobecné vzdělání s posílenou výukou profilujících předmětů (biologie, fyzika, chemie, matematika).

Poskytuje výuku dvou cizích jazyků.

Profesně je orientováno v oblasti zdravotnictví v lékařských a ostatních zdravotnických povoláních.

Vzdělávání je zaměřeno na přípravu ke studiu zdravotnických a lékařských oborů (zdraví a nemoc, moderní trendy v péči o zdraví, klinická propedeutika, základy ošetřovatelství, mikrobiologie a epidemiologie, vybrané laboratorní metody atp.).

Vzdělávání je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k dalšímu vzdělávání na vyšších a vysokých školách.

Konkretizovaný učební plán

Předpis č. 211/2010 Sb. – Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

53 Zdravotnictví

 • 53-41-M/01 Zdravotnický asistent (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)
 • 53-41-M/03 Praktická sestra (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)
 • 53-43-M/01 Laboratorní asistent (9a, 10, 22, 23, 27)
 • 53-44-M/03 Asistent zubního technika (4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19, 22, 23)

69 Osobní a provozní služby

 • 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23)

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Kategorizace

 1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 5. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 6. Prognosticky závažná zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a systémová onemocnění pohybové tkáně.
 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
  b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,
  c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 8. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud
  a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,
  b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty,
  c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 9. Přecitlivělost na
  a) alergizující látky používané při praktickém vyučování,
  b) látky ropného původu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest.
 11. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 12. Prognosticky závažné poruchy krvetvorby (anemie apod.).
 13. Krvácivé stavy.
 14. Nemoci zažívací soustavy vyžadující dietní stravu a vylučující směnný nebo nepravidelný provoz.
 15. Prognosticky závažné nemoci endokrinní a přeměny látek, včetně diabetes mellitus.
 16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
 17. Prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a močových cest.
 18. Prognosticky závažné chronické nemoci jater (chronická hepatitis).
 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 20. Závažné poruchy sluchu v případě činností v riziku hluku v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 21. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, zeje nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvociru v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.
 24. Prognosticky závažné gynekologické nemoci.
 25. Nemoci vylučující fyzickou náročnost související s výukou příslušného oboru vzdělání. Kritéria jsou stanovena obsahovým zaměřením výuky příslušného oboru vzdělání a jeho zdravotní náročností.
 26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 27. Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 28. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.