Informace k povinnému testování

Informace ředitele školy k povinnému testování při nástupu do školy s platností od 26. 4. 2021

Z rozhodnutí ředitele školy jsou před zahájením praktického vyučování podle rozvrhu od 26. 4. 2021 žáci a studenti školy povinni se za přítomnosti pověřených vyučujících otestovat centrálně poskytnutými antigenními testy, které má škola k dispozici.

Z technických a organizačních důvodů (velký počet žáků a studentů na střední a vyšší odborné škole) není možné provádět testování jinými druhy testů. Pokud žák/student odmítne antigenní testování standardně prováděné školou, nemůže se zúčastnit praktického vyučování ve škole a jeho nepřítomnost ve vyučování bude považována za omluvenou neúčast.

  1. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
  3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V Č. Budějovicích 23. 4. 2021                                                                     PhDr. Karel Štix, ředitel školy, v. r.