Informace o povinnostech pro uchazeče vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání (aktualizace k 29.4.2021)

Kompletní znění opatření je uvedeno v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN)

Několik důležitých informací vyplývajících z tohoto opatření:

1. Uchazeči se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce (jednotné nebo školní) pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklady, kterými lze nahradit doklad podle 1. písm. b) jsou uvedeny v mimořádném opatření výroku II.

2. Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

3. Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

4. Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba).

5. Střední škola, kam se žák hlásí, nemá povinnost umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou, z důvodu velkého počtu uchazečů toto ani na SZŠ a VOŠZ České Budějovice nebude technicky možné.

6. Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.

7. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

8. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN se u přijímacích zkoušek uchazečům zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.