telefon 387 023 011
Dnes úřední hodiny: 8:00 - 10:00 / 13:00 - 14:00
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Maturitní zkoušky

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Střední zdravotnická škola / Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška - jarní zkušební období 2024

Model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky. Model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce:

Přihlášování žáků

 • Formulář přihlášky žáci vyplní a odevzdají nejpozději 1. prosince 2023 (včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky - viz v textu dále).
 • Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
 • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.
 • Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.
 • Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci od 2. ledna 2024 budou moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. Zkoušku z cizího jazyka lze konat z následující nabídky cizích jazyků:

 • anglický jazyk (všechny obory)
 • německý jazyk (obor praktická sestra, masér sportovní a rekondiční a zdravotnické lyceum)

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Termíny konání didaktických testů

Didaktické testy se budou konat v období od čtvrtka 2. května 2024. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024.

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z nabídky určené ředitelem školy (viz dále). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 120 minut, z toho připadá 10 minut na volbu zadání. Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do papírového formuláře, který obdrží od zadavatele v učebně. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 5 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určuje ředitel školy maturitní seznam literárních děl, který je platný pro všechny žáky. Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů – první v minimálním rozsahu 150 slov, druhý v minimálním rozsahu 50 slov. Vypracování písemné práce trvá 100 minut. Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do papírového formuláře, který obdrží od zadavatele v učebně.Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro každý text pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky. Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejméně 15 minut.

Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku je stanoveno tolik témat, aby i poslední žák si losoval ze 2 témat. Po zahájení praktické maturitní zkoušky si žák vylosuje jedno z témat. Délka praktické zkoušky u oboru praktická sestra je 300 minut, u oboru laboratorní asistent 300 minut, u oboru asistent zubního technika 900 minut a u oboru masér sportovní a rekondiční 45 minut. Praktická zkouška je zakončena zkouškou v délce max. 15 minut.

Termíny konání zkoušek profilové části

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2024 do 10. června 2024. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 2. dubna 2024.

Předměty pro profilovou část

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

Praktická sestra

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
 • Anglický jazyk nebo německý jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části - písemná práce a ústní zkouška
 • Ošetřovatelství a somatologie - ústní zkouška
 • Psychologie a komunikace - ústní zkouška
 • Ošetřování nemocných - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Německý jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Občanská nauka - ústní zkouška
  * pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Laboratorní asistent

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
 • Anglický jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části - písemná práce a ústní zkouška
 • Klinická biochemie - ústní zkouška
 • Hematologie a transfuzní služba - ústní zkouška
 • Odborné předměty - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Chemie - ústní zkouška
 • Matematika* - ústní zkouška
 • Občanská nauka - ústní zkouška
  *pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Asistent zubního technika

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
 • Anglický jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části - písemná práce a ústní zkouška
 • Protetická technologie - ústní zkouška
 • Stomatologická protetika - ústní zkouška
 • Zhotovování stomatologických protéz - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Matematika* - ústní zkouška
 • Občanská nauka - ústní zkouška
  *pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
 • Anglický jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části - písemná práce a ústní zkouška
 • Masáže a rekondice - ústní zkouška
 • Ekonomika - ústní zkouška
 • Masáže - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Matematika* - ústní zkouška
 • Občanská nauka - ústní zkouška
  *pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky

Zdravotnické lyceum

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
 • Anglický jazyk nebo německý jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části - písemná práce a ústní zkouška
 • Biologie - ústní zkouška
 • Zpracování projektu - maturitní práce a její obhajoba

Volitelná zkouška

 • Anglický jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Fyzika - ústní zkouška
 • Chemie - ústní zkouška
 • Matematika*  - ústní zkouška
 • Německý jazyk* - písemná práce a ústní zkouška
 • Občanská nauka - ústní zkouška
 • Psychologie - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky

 • Anglický jazyk** - písemná práce a ústní zkouška
 • Fyzika** - ústní zkouška
 • Chemie** - ústní zkouška
 • Matematika**  - ústní zkouška
 • Německý jazyk** - písemná práce a ústní zkouška
 • Občanská nauka** - ústní zkouška
 • Psychologie** - ústní zkouška
  *pokud nebyl předmět vybrán ve společné části maturitní zkoušky ** pokud nebyl předmět vybrán v povinné části maturitní zkoušky

Žák v profilové části musí povinně složit 3 zkoušky, musí být vybrány zkoušky označené jako povinné. U oboru zdravotnické lyceum si třetí zkoušku vybírá z nabízených předmětů pro volitelnou zkoušku. Nelze vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné části maturitní zkoušky. Dále si žák může přidat až 2 další nepovinné zkoušky z nabízených předmětů. Opět platí, že si žák již nemůže vybrat zkoušku, kterou žák vykonává v rámci společné nebo povinné profilové části. Škola není povinna organizovat přípravné semináře z vybraných předmětů pro profilovou zkoušku.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Témata povinných a nepovinných zkoušek

Témata povinných a nepovinných zkoušek podle školního vzdělávacího programu.

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Termín pro odevzdání seznamu literatárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka – 31. 3. 2024. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení. Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v

 • přihlašování k MZ;
 • úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
 • úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ

Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky. Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2024 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2024 na adrese vpz.cermat.cz Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

 

Dokumenty

 • Návrh a způsob hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části maturitní zkoušky
 • Konkrétní temíny ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části

V Českých Budějovicích dne 1. září 2023

PhDr. Karel Štix, ředitel školy

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout