telefon 387 023 011
Dnes úřední hodiny: 8:00 - 10:00 / 13:00 - 14:00
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Whistleblowing

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Společné / O škole / Povinné informace / Whistleblowing

Přijímání oznámení - whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 (dále jen „Škola“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určila příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stal PhDr. Karel Štix.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal státní nebo jiný zaměstnanec zařazený ve Škole nebo osoba vykonávající ve Škole dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro Školu jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení lze podat:

 • písemně
  • v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice
  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu whistleblowing@szscb.cz
 • ústně
  • telefonicky na telefonním čísle 387 023 012
  • osobně PhDr. Karlu Štixovi

V případě jeho nepřítomnosti je určena pro příjem oznámení a vyrozumění oznamovatelů o přijetí oznámení Jana Tesařová.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Školy, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem státní služby, zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Škole a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Školy, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti.

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout