telefon 387 023 011
Dnes úřední hodiny: 8:00 - 10:00 / 13:00 - 14:00
Velikost písma
Nacházíte se v kategorii

Přijímací zkoušky na SŠ

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Střední zdravotnická škola / Pro uchazeče / Přijímací zkoušky na SŠ

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 takto:

Obor vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Praktická sestra (53-41-M/03) čtyřleté studium denní forma vzdělávání detašované pracoviště Prachatice
(výuka probíhá na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice)
 19

Přihlášení

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Na přihlášku na obor praktická sestra je potřeba nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být formulace: "Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v oboru..." V případě, že byla uchazečem podána přihláška do 1. kola pro šk. rok 2022/2023 na naší školu na obor Praktická sestra, doložení zdravotní způsobilosti opakovaně není nutné.

Uchazeč odevzdá řediteli SZŠ a VOŠZ České Budějovice přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do čtvrtka 18. května 2023 na adresu SZŠ a VOŠZ, Husova 3, České Budějovice.

Kritéria přijímacího řízení

Praktická sestra – detašované pracoviště na VOŠS a Střední pedagogické škole Prachatice

 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
 • Školní ani jednotná přijímací zkouška se nekoná.
 • Bodové hodnocení
  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů)*
   • výpočet bodů za jedno pololetí
    • průměrný prospěch 1,00………20 bodů
    • za každé zhoršení o 0,01…….-0,1 bodu
  • Celkový počet bodů: max. 60 bodů
 • Přijímáno bude prvních 19 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí počet bodů za 1. pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

*V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude mu za druhé pololetí školního roku 2019/2020 započítán průměrný prospěch vypočtený z prvního a druhého pololetí školního roku následujícího. V případě chybějícího průměru za nějaké jiné pololetí bude údaj doplněn průměrným prospěchem vypočítaným ze zbývajících pololetí.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

Cizinci

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Legislativa

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je možné v úředních hodinách 23. května 2023 (13:00–14:00 hod.) v kanceláři školy SZŠ a VOŠZ, České Budějovice, Husova 3 - 1. patro, místnost 104.

Přijímací řízení upravuje:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace

Další informace ke konání 2. kola přijímacího řízení poskytnou v době od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 14:00 hodin pracovnice sekretariátu školy: tel. 387 023 011.

V Českých Budějovicích dne 12. května 2023

PhDr. Karel Štix, v. r. ředitel školy

Ať vám neuteče žádná novinka sledujte nás:

Kontakty

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Telefonní čísla
sekretariát387 023 011
ředitel školy387 023 012
sborovna387 023 023

Střední zdravotnická škola
elektronická adresa podatelny

skola@szscb.cz

studijní oddělení VOŠZ

studijni.vzs@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek8:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00

Zobrazit

Mapa míst a pracovišť

mapa pracovišť

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout